4 mei ✝ zaterdag in de vijfde paasweek

Lezingen
Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

866

Lauden

Hymne

355

Psalmen

871

KS

429

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

874

KS

430

Vespers

Hymne

748

Psalmen

878

KS

431

Completen

Hymne

683

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Kol. 2,12

In de doop zijt gij met Christus begraven
maar ook met Hem verrezen
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan. Alleluia.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige eeuwige God,
Gij hebt ons het goddelijk leven geschonken
toen wij in het doopsel werden herboren.
Wij vragen U:
laat allen die Gij door de rechtvaardiging
ontvankelijk maakt voor de onsterfelijkheid,
onder uw leiding tot de volle heerlijkheid komen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hand. 16, 1-10
Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling,
Timóteüs genaamd,
de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw,
maar van een Griekse vader.
Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium
een goede naam had
wenste Paulus hem als reisgezel.
Omwille van de Joden die in die streek woonden
liet hij hem besnijden,
want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.
In de steden waar zij doorkwamen,
kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af
die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem.
Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof
en ze namen met de dag in omvang toe.
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië,
omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren
het woord te verkondigen in Asia.
In Mysië gekomen
maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen
maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.
Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas.
Daar had Paulus ’s nachts een visioen
er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte:
„Steek over naar Macedonië
en kom ons te hulp.”
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid
naar Macedonië te vertrekken,
want we maakten er uit op
dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 5

R:       Juicht voor de Heer, alle landen.
of:
Alleluia.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Vers voor het Evangelie

Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh. 15, 18-21
Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als de wereld u haat
bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.
Als gij van de wereld zoudt zijn
zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.
Herinnert u wat Ik u gezegd heb
een dienaar staat niet boven zijn heer.
Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen.
Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden.
Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen,
want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten