30 april 2024 ✝ dinsdag in de vijfde paasweek

Lezingen
Heilige van de dag

H. Pius V

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

806

Lauden

Hymne

355

Psalmen

809

KS

475

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

814

KS

417

Vespers

Hymne

748

Psalmen

817

KS

476

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

H. Pius V

paus

gedachtenis*

De heilige Pius V werd in 1504 bij Alessandria in Italië geboren. Op jeugdige leeftijd trad hij in bij de dominicanen. Geruime tijd was hij theologieprofessor. Later werd hij tot het bisschopsambt geroepen en verheven tot het kardinalaat. In 1566 werd hij tot paus gekozen. Met krachtige hand voerde hij de hervormingsdecreten van het Concilie van Trente uit; hij bevorderde de verbreiding van het geloof en ijverde voor de vernieuwing van de eredienst. Hij stierf op 1 mei 1572.

 

Openingstekst

Allen die met eerbied naar God opzien
moeten Hem hulde brengen,
wie zij ook zijn.
Want gekomen is het heil en de macht
en de heerschappij van zijn Gezalfde. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 14, 19-28
Zij vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Ikonium
die het volk ompraatten.
Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad
in de mening dat hij dood was.
Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan
richtte hij zich op en ging weer de stad binnen.
De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Nadat zij in die stad het Evangelie hadden verkondigd
en vele leerlingen hadden gewonnen,
keerden zij naar Lystra, Ikonium en Antiochië terug.
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid,
spoorden hen aan in het geloof te volharden
en zeiden dat wij door vele kwellingen
het Rijk Gods moeten binnengaan.
In elke gemeente stelden zij
na gebed en vasten oudsten voor hen aan,
en vertrouwden hen toe aan de Heer
in wie zij nu geloofden.
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,
predikten het woord in Perge en bereikten Attalia.
Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij,
aan Gods genade aanbevolen
waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden.
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen
en vertelden alles
wat God met hun medewerking tot stand had gebracht,
en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.
Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 10-11, 12-13ab, 21

R:       Uw werken, Heer,
maken uw kracht aan de mensen bekend.
of:
Alleluia.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder,
zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 14, 27-31a
Mijn vrede geef Ik u.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Vrede laat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
„Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
„Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
„Gij hebt Mij horen zeggen:
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
„Als gij Mij zoudt liefhebben
zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga
want de Vader is groter dan Ik.
„Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u,
opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven.
„Veel zal Ik niet meer met u spreken
want de vorst van de wereld is op komst.
„Weliswaar vermag hij niets tegen Mij,
maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb
en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Rom. 6, 8

Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Christus zullen leven. Alleluia.

Een reactie achterlaten