7 mei ✝ dinsdag in de zesde paasweek

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

914

Lauden

Hymne

355

Psalmen

918

KS

438

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

922

KS

417

Vespers

Hymne

748

Psalmen

926

KS

440

Completen

Hymne

683

Psalmen

1206

 

 

Openingstekst

Apok.19, 7 en 6.

Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde
en hulde brengen aan God.
Want Hij heeft zijn koningschap aanvaard,
de Almachtige, de Heer onze God. Alleluia.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, laat uw volk
dat Gij geestelijk hebt vernieuwd en verjongd,
altijd reden hebben tot vreugde.
Wij zijn gelukkig,
nu Gij ons weer hebt aangenomen als uw kinderen;
geef dat wij de dag van de opstanding
hoopvol en blij tegemoet zien.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hand. 16, 22-34
Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen liep het volk van Filippi
tegen Paulus en Silas te hoop,
waarop de magistraten bevel gaven
hun de kleren van het lijf te rukken
en hen met roeden te geselen.
Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend
wierp men hen in de gevangenis
en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder
ze streng te bewaken.
Op dit nadrukkelijk bevel
zette deze hen in de binnenste kerker
en sloot hun voeten in het blok.
Rond middernacht
waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof
terwijl de gevangenen naar hen luisterden.
Plotseling kwam er een zo hevige schok
dat de gevangenis beefde op haar fundamenten.
Meteen vlogen alle deuren open
en sprongen de boeien van alle gevangenen los.
De gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden
trok hij zijn zwaard
en wilde zelfmoord plegen,
omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.
Maar Paulus riep met luide stem:
„Doe uzelf geen kwaad, we zijn allen nog hier.”
De man vroeg nu om licht, snelde naar binnen
en viel sidderend Paulus en Silas te voet.
Hij leidde hen naar buiten en zei:
„Heren, wat moet ik doen om gered te worden?”
Zij antwoordden:
„Geloof in de Heer Jezus,
dan zult gij en uw huis gered worden.”
Daarop verkondigden zij het woord des Heren
aan hem en al zijn huisgenoten.
Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee
en hij waste hun wonden.
Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt.
Hij bracht ze naar zijn woning
en zette hun een maaltijd voor,
verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 138 (137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

R:       Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer.
of:
Alleluia.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh. 16, 5-11
Als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft,
en niemand van u vraagt Mij
Waar gaat Gij heen?
Omdat Ik u dit gezegd heb is uw hart vol droefheid.
Toch zeg Ik u de waarheid
het is goed voor u dat Ik heenga;
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen.
Nu Ik wel ga zal Ik Hem tot u zenden.
Eenmaal gekomen
zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren
van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
van wat zonde is, omdat zij niet in Mij geloven;
van wat gerechtigheid is,
omdat Ik naar de Vader ga, zodat gij Mij niet meer ziet;
van wat oordeel is, omdat de vorst dezer wereld geoordeeld is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten