9 mei 2024 ✝ Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Lezingen
Heilige van de dag

Hemelvaart van de Heer
Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

501

Lauden

Hymne

756

Psalmen

780

KS

504

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

505

KS

507

Vespers

Hymne

508

Psalmen

509

KS

510

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

Hemelvaart van de Heer

hoogfeest

 

 

Openingstekst

Hand.1, 11

Mannen van Galilea,
wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken?
De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Alleluia.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
dit is dag waarop Gij ons voor ogen houdt
dat uw Zoon in heerlijkheid naar U is toegegaan.
Zijn verheffing is onze hoop.
Nu reikt de aarde tot de hemel.
Geef dat wij trouw zijn aan zijn opdracht,
dat wij zijn liefde en verlossing bereikbaar maken voor elkaar.
Hij die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hand., 1, 1-11
Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.

Uit de Handelingen der Apostelen

Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven
over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft
tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf
aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest
had uitgekozen en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen
dat Hij in leven was.
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen
en sprak met hen over het Rijk Gods.
Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt:
„Johannes doopte met water,
maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de heilige Geest.”
Terwijl zij eens bijeengekomen waren
stelden zij Hem de vraag:
„Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
„Het komt u niet toe dag en uur te kennen
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
„Maar gij zult kracht ontvangen
van de heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,
in geheel Judea en Samaria
en tot het einde der aarde.”
Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden:
„Mannen van Galilea,
wat staat ge naar de hemel te kijken?
„Deze Jezus
die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9

R:    God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.

Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.

Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

Tweede lezing

Ef., 1, 17-23
Hij zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

Broeders en zusters,
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk
de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Mt., 28, 19 en 20

Alleluia.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc., 16, 15-20
Hij werd ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen,
sprak hij tot hen:
„Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
„Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
„En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten