5 mei ✝ zesde paaszondag

Lezingen
Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

883

Lauden

Hymne

355

Psalmen

887

KS

432

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

891

KS

435

Vespers

Hymne

748

Psalmen

895

KS

435

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

 

Openingstekst

naar Jes. 48, 20

Verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend,
verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde:
de Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij deze blijde dagen
ter ere van de verrijzenis van de Heer
met toewijding vieren,
om in alles wat wij doen
te getuigen van hetgeen wij nu gedenken.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48
Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Uit de Handelingen der Apostelen

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet
en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei:
„Sta op,
ik ben ook maar een mens.”
Petrus nam het woord en sprak:
„Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.”
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,
kwam de heilige Geest plotseling neer
op allen die naar de toespraak luisterden.
De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus meegekomen waren
stonden verbaasd dat ook over de heidenen
de gave van de heilige Geest was uitgestort;
want zij hoorden hen talen spreken
en God verheerlijken.
Toen zei Petrus:
„Kan iemand nog het water weigeren,
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?”
En hij beval hen te dopen
in de naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4

R:     Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
of:
Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing

1 Joh. 4, 7-10
God is liefde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
laten wij elkander liefhebben
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh., 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
Mijn vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh., 15, 9-17
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad.
„Blijft in mijn liefde.
„Als gij mijn geboden onderhoudt
zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden
in zijn liefde blijf.
„Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden.
„Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
„Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
„Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
„Ik noem u geen dienaars meer
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
„Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
„Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
„Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”’

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten