3 mei ✝ Feest van de heilige apostelen Filippus en Jacobus

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Filippus en Jakobus
Evangelielezing

Lezing

Hymne

1579

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1291

Psalmen

780

KS

1582

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

858

KS

1584

Vespers

Hymne

1586

Psalmen

1587

KS

1294

Completen

Hymne

683

Psalmen

1211

HH. Filippus en Jakobus

apostelen

feest

Filippus, te Betsaïda geboren, was leerling van Johannes de Doper alvorens Christus te ontmoeten en Hem te volgen.
Jakobus, neef van de Heer, is bekend als leider van de christengemeente van Jeruzalem. Hij is de schrijver van één van de apostolische brieven en bekeerde vele joden tot het christelijk geloof. Zijn moeitevol leven werd in het jaar 62 met de marteldood bekroond.

 

 

Openingstekst

De Heer heeft de heilige Filippus en Jakobus
liefgehad en uitverkoren.
Eeuwige glorie hebben zij van Hem ontvangen. Alleluia.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God, elk jaar laat Gij ons met blijdschap de feestdag vieren
van de heilige apostelen Filippus en Jakobus.
Maak ons, op hun voorspraak, deelgenoot
aan het lijden en de verrijzenis van uw eniggeboren Zoon
om U eens voor eeuwig te mogen aanschouwen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

1 Kor. 15, 1-8
De Heer is verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt
in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 2-3.4-5

R:        Hun roep weerklinkt over heel de aarde.
of:
Alleluia.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 6b en 9c

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
wie Mij ziet, Filippus, ziet de Vader.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh. 14, 6-14
Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Als gij Mij zoudt kennen
zoudt gij ook mijn Vader kennen.
Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”
Hierop zei Filippus:
„Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.”
En Jezus weer:
„Ik ben al zo lang bij u
en gij kent Mij nog niet, Filippus?
Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die, blijvend in Mij,
zijn werk verricht.
Gelooft Mij:
„Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.
Of gelooft het anders omwille van de werken.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft
zal ook zelf de werken doen die Ik doe.
Ja, grotere dan die zal hij doen
omdat Ik naar de Vader ga.
En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen
opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon.
Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam
zal Ik het doen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Voorbede

(Eigen voorbede)

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft.
Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen.
Aan U dragen wij op
de vrucht van de aarde, het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

Water en wijn worden één.
Gij deelt ons menszijn
en neemt ons op in uw goddelijk leven.

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft.
Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen.
Aan U dragen wij op
de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij
dat onze offerande voor U aanvaardbaar wordt
en wij genade vinden in uw ogen.

Neem alle schuld van ons af, Heer,
maak ons vrij van ongerechtigheid.

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Heer, aanvaard de gaven die wij aanbieden op het feest
van de apostelen Filippus en Jakobus.
Wij bidden U:
maak dat onze vroomheid
in uw ogen zuiver is en onbevlekt.
Door Christus onze Heer.
allen: Amen.

Prefatie

De apostelen: herders van het volk van God.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Verheft uw hart.
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
Gij zijt onze eeuwige Herder:
Gij laat uw volk niet eenzaam achter,
maar blijft het in bescherming houden
door uw heilige apostelen.
Zo wordt uw kerk geleid door de herders,
die Gij hebt aangesteld
om de plaats te bekleden van uw Zoon
en de kudde voor te gaan die zij weiden.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Hc: U dan, algoede Vader, vragen wij nederig,
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
te aanvaarden
en te zegenen deze giften, deze gaven,
deze heilige vlekkeloze offeranden,
die wij U aanbieden
allereerst voor uw heilige katholieke kerk
– geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid
en geleid haar over de gehele wereld –
en voor uw dienaar, onze paus N.,
voor onze bisschop N.,
en voor allen die, rechtzinnig en trouw,
de behoeders zijn
van het katholieke en apostolische geloof.

C1: Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen N. en N.
en allen hier aanwezig,
wier geloof Gij kent
en wier toewijding U gebleken is,
voor wie U dit offer van lof wordt gebracht
– voor henzelf en al hun dierbaren,
voor hun verlossing,
voor het heil en behoud waarop zij hopen –
en die hun gebeden richten tot U,
de eeuwige, levende en ware God.

C2: Verbonden in eenzelfde gemeenschap,
eren wij de gedachtenis
allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd,
Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †
en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom,
en van uw heilige apostelen en martelaren
Petrus en Paulus, Andreas,
(Jakobus en Johannes,
Tomas, Jakobus, Filippus, Bartolomeüs,
Matteüs, Simon en Taddeüs;
Linus, Cletus, Clemens, Sixtus,
Cornelius, Cyprianus,
Laurentius, Chrysogonus,
Johannes en Paulus,
Cosmas en Damianus)
en van al uw heiligen;
omwille van hun verdiensten en voorbede
help ons in alle omstandigheden
door uw kracht en uw bescherming.
(Door Christus onze Heer. Amen).

Op Kerstmis en gedurende het oktaaf
Verbonden in eenzelfde gemeenschap vieren wij de hoogheilige (nacht) dag, waarop de heilige Maria in ongerepte maagdelijkheid de Verlosser ter wereld bracht, en eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd Maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †

Op Driekoningen
Verbonden in eenzelfde gemeenschap vieren wij de hoogheilige dag, waarop uw eengeboren Zoon, die in uw heerlijkheid even eeuwig is als Gij, als ware mens zichtbaar en lichamelijk onder ons is verschenen, en eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd Maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †

Vanaf de Paaswake tot en met de tweede zondag van Pasen
Verbonden in eenzelfde gemeenschap vieren wij de hoogheilige (nacht) dag, waarop onze Heer met zijn lichaam uit de doden is opgestaan, en eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd Maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †

Op Hemelvaart
Verbonden in eenzelfde gemeenschap vieren wij de hoogheilige dag, waarop onze Heer, uw eengeboren Zoon, onze zwakke natuur, die Hij met zich had verenigd, aan de rechterhand van uw heerlijkheid heeft geplaatst, en eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd Maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †

Op Pinksteren
Verbonden in eenzelfde gemeenschap vieren wij de hoogheilige dag van Pinksteren waarop de Heilige Geest aan de Apostelen in vuurtongen is verschenen, en eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd Maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, †

Hc: Aanvaard genadig – vragen wij, Heer –
dit offer van ons, uw dienaars,
en van allen die U toebehoren;
leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede,
ontruk ons aan de eeuwige verwerping
en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen.
(Door Christus onze Heer. Amen).

Vanaf de Paaswake tot en met de tweede zondag van Pasen
Aanvaard genadig – vragen wij, Heer – dit offer van ons, uw dienaars, en van allen die U toebehoren. Wij dragen het in het bijzonder op voor hen, die Gij hebt doen herboren worden uit water en de Heilige Geest, en aan wie Gij al hun zonden hebt vergeven. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede, ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen.
(Door Christus onze Heer. Amen.)

Ac: Gewaardig U, God, deze offerande
ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen,
haar waarachtig en aanvaardbaar te maken;
dat zij aldus voor ons worde
het Lichaam en Bloed van uw zeerbeminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus.

Die op de dag vóór zijn lijden
het brood heeft genomen
in zijn heilige handen,
en de ogen opgeslagen ten hemel,
tot U, God, zijn almachtige Vader,
U prijzend en dankend
een zegenbede heeft gesproken,
het brood heeft gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook, na het avondmaal,
deze voortreffelijke beker in
zijn heilige handen,
en U prijzend en dankend
heeft Hij andermaal een zegenbede gesproken,
en hem aan zijn leerlingen gereikt
met de woorden:
NEEMT DEZE BEKER
EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Hc: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
ofwel: Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
ofwel: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Ac: Daarom gedenkend, Heer,
het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer,
en zijn verrijzenis uit de dood,
alsook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel,
brengen wij, uw dienaren,
tezamen met uw heilig volk,
aan uw verheven majesteit
– van uw eigen giften en gaven –
het volmaakte offer, het heilig offer,
het vlekkeloze offer:
het heilig Brood van het eeuwige leven
en de Beker van onze verlossing in eeuwigheid.

Gewaardig U op deze offeranden
met welgevallen neer te zien
en ze te aanvaarden,
zoals Gij hebt willen aanvaarden
de gaven van uw dienaar Abel, de Rechtvaardige,
het offer van onze stamvader Abraham
en het heilig offer,
de offergave zonder vlek,
U opgedragen door uw hogepriester Melchisedek.

Wij smeken U, almachtige God,
laat deze gaven in de handen van uw heilige engel
dragen tot op uw altaar in den hoge,
voor uw goddelijke majesteit.
En mogen wij allen,
als wij, door deel te hebben aan dit altaar,
het hoogheilig Lichaam en Bloed van uw Zoon ontvangen,
met hemelse zegen en genade verzadigd worden.
(Door Christus onze Heer. Amen).

C3: Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen N. en N.,
die vóór ons zijn heengegaan,
gemerkt met het teken van het geloof,
en die rusten in de slaap van de vrede.

Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen
genadig toe tot het oord van de vreugde,
het licht en de vrede.
(Door Christus onze Heer. Amen).

C4: En ons, uw zondige dienaars,
die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid,
geef ook ons een plaats in het gezelschap
van uw heilige apostelen en martelaren
Johannes, Stefanus, Mattias en Barnabas,
(Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus,
Felicitas, Perpetua, Agatha,
Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia,)
en van al uw heiligen.
Laat ons toe in hun gezelschap – vragen wij –
niet naar de schatting van onze daden,
maar door de weldaad van uw vergiffenis:
door Christus onze Heer.

Hc: Door wie Gij, Heer, al deze gaven
steeds weer schept,
heiligt,
levend maakt,
zegent
en ons uitdeelt.

Ac: Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid.
allen: Amen.

Onze Vader

Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht,
durven wij zeggen:
ofwel:
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop
de komst van onze verlosser, Jezus Christus.

allen:
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
`Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden
maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid.
allen: Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Lichaam en Bloed
van onze verrezen Heer Jezus Christus,
die wij ontvangen tot eeuwig leven.

Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God,
Gij hebt in de heilige Geest
de wil van de Vader volbracht
en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt.
Verlos mij door uw heilig Lichaam en Bloed
van elk kwaad, van alle ongerechtigheid.
Geef dat ik nooit de weg van uw geboden verlaat,
nooit word gescheiden van uw liefde.
ofwel:
Heer Jezus Christus,
laat het delen in uw Lichaam en Bloed
voor mij geen vonnis zijn, en geen gericht,
maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel
en mij geneest van alle zwakheid.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen:
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Het Lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven.

Het Bloed van Christus beware mij tot eeuwig leven.

Communievers

Joh. 14, 8-9

Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.
Filippus, wie Mij ziet ziet ook mijn Vader. Alleluia.

Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen
wat wij met de mond hebben genuttigd.
Laat de gave die wij hier ontvangen hebben
een middel tot heil zijn voor de eeuwigheid.

Gebed na de Communie

Laat ons bidden.

Heer, zuiver ons hart door de heilige gaven
die wij hebben ontvangen.
Geef dat wij, evenals de apostelen Filippus en Jakobus,
U mogen zien in uw Zoon
om eens het eeuwig leven te bezitten.
Door Christus onze Heer.
allen: Amen.

Slotriten

ZEGEN
De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest.
allen: Amen.

WEGZENDING
Gaat nu allen heen in vrede.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten