12 mei ✝ zevende paaszondag

Lezingen
Heilige van de dag

(HH. Nereus en Achilleus)
Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

996

Lauden

Hymne

756

Psalmen

999

KS

518

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1003

KS

434

Vespers

Hymne

753

Psalmen

1007

KS

519

Completen

Hymne

683

Psalmen

1205

(HH. Nereus en Achilleus)

martelaren

gedachtenis*

Nereus en Achilles dienden in het keizerlijk leger alvorens zich, bij het zien van de moed van de veroordeelde christenen, te bekeren. Deze overgang moesten zij met de dood bekopen, waarschijnlijk ten tijde van Diocletianus. Boven hun graf aan de Via Ardeatina (buiten Rome) is later ter ere van hen een basiliek opgericht.

 

 

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7-9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik zien;
uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet.
Alleluia.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed:
wij geloven dat de Verlosser van alle mensen
met U is in de heerlijkheid;
mogen wij ondervinden
dat Hij ook met ons is tot aan de voleinding der wereld,
zoals Hij zelf heeft beloofd, Jezus Christus; onze Heer:
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hand., 1, 15-17. 20c. 20-26
Één van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep
van ongeveer honderdtwintig personen bijeen –
en sprak:
„Mannen broeders,
het Schriftwoord moest in vervulling gaan
dat de heilige Geest door de mond van David
tevoren gesproken heeft over Judas,
die de gids is geworden
van hen die Jezus gevangen namen.
„Hij behoorde tot ons getal
en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen.
Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen:
Een ander neme zijn ambt over.
„Dus moet een van de mannen
die tot ons gezelschap behoorden
gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes
tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen,
met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.”
Men stelde er twee voor:
Jozef ook Barabbas geheten, bijgenaamd Justus,
en Mattias.
Toen baden zij als volgt:
„Gij Heer, die aller harten kent;
wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt,
waaraan Judas ontrouw werd
om heen te gaan naar zijn eigen plaats.”
Toen liet men hen loten
en het lot viel op Mattias.
Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab

R:        De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
of:
Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.

Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

Tweede lezing

1 Joh., 4, 11-16
Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest:

En wij, wij hebben gezien
en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde:
wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh., 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh., 11, 11b-19
Dat zij één mogen zijn zoals Wij.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
„Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
„Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
„Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
„Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
„Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
„Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
„Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben.
„Wijd hen U toe in de waarheid.
„Uw woord is waarheid.
„Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten