26 april ✝ vrijdag in de vierde paasweek

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

1172

Lauden

Hymne

355

Psalmen

1177

KS

464

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1181

KS

427

Vespers

Hymne

748

Psalmen

1185

KS

465

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

 

Openingstekst

Apok. 5, 9-10

Heer, met uw bloed hebt Gij ons voor God gekocht,
uit welk land, van welk volk of ras we ook zijn;
Gij hebt ons voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 13, 26-33
God heeft de belofte vervuld door Jezus te doen verrijzen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen Paulus te Antiochië in Pisidië gekomen was,
zei hij in de synagoge:
„Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u:
tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden
Jezus niet erkend hebben maar veroordeeld,
deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan
die elke sabbat worden voorgelezen.
Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden
voor de doodstraf
hebben ze van Pilatus geëist dat Hij ter dood gebracht werd.
Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat,
namen ze Hem van het kruishout
en legden Hem in een graf.
Maar God wekte Hem uit de doden op
en gedurende vele dagen verscheen Hij aan hen
die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld.
Dezen zijn nu getuigen van Hem voor het volk.
Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte
aan de vaderen gedaan
voor ons, hun kinderen vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen,
zoals ook geschreven staat in de tweede psalm:
Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 2, 6-7, 8-9, 10-11

R:       Gij zijt mijn zoon,
Ik heb u heden verwekt.
of:
Alleluia.

Ik zelf heb mijn koning aangesteld op Sion,
mijn heilige berg.
Dit is het besluit van de Heer:
Hij sprak tot Mij: Gij zijt mijn zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Vraag Mij, Ik geef U de volken als erfdeel,
schenk U de aarde als eigendom.
Breek hun verzet met ijzeren scepter,
sla hen in stukken als potten van klei.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat ge doet!
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 14, 1-6
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God,
gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo
dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend.”
Tomas zei tot Hem:
„Heer, wij weten niet waar Gij heengaat
hoe moeten wij dan de weg kennen?”
Jezus antwoordde hem:
„Ik ben de weg
de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Rom. 4, 25

Christus onze Heer is overgeleverd om onze misslagen
en is verrezen om onze rechtvaardiging. Alleluia.
Gebed na de communie

Een reactie achterlaten