21 april ✝ vierde paaszondag

Lezingen
Heilige van de dag

H. Anselmus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

1100

Lauden

Hymne

355

Psalmen

1104

KS

451

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1108

KS

434

Vespers

Hymne

748

Psalmen

1111

KS

452

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

H. Anselmus

bisschop en kerkleraar

gedachtenis*

 

Openingstekst

Ps. 33 (32), 5-6

Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld;
op het woord van de Heer is de hemel geschapen.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 4, 8-12
Bij niemand anders is de redding te vinden.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:
„Overheden van het volk en oudsten!
„Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër
die gij gekruisigd hebt
maar die God uit de doden heeft doen opstaan
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.
„Hij is de steen
die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
„Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 118 (117), 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29

R:    De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.

Brengt dank aan de Heer; want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!

Want beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen;

En beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

Gezegend die komt met de Naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;

Mijn God zijt Gij en ik dank U,
mijn God, ik verkondig uw roem.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.

Tweede lezing

1Joh., 3,1-2
Wij zullen God zien zoals Hij is.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh., 14, 14

Alleluia.
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer,
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 10, 11-18
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
„Ik ben de goede herder.
„De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
„Maar de huurling,
die geen herder is en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
„Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.
„Ik ben de goede herder.
„Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
„Ik geef mijn leven voor de schapen.
„Ik heb nog andere schapen
die niet uit deze schaapstal zijn.
„Ook die moet ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.
„Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
„Niemand neemt Mij het af
maar Ik geef het uit Mijzelf.
„Macht heb Ik om het te geven
en macht om het terug te nemen
dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Verrezen is de goede Herder
die zijn leven gaf voor zijn schapen
en voor zijn kudde is gestorven. Alleluia.

Een reactie achterlaten