28 april ✝ vijfde paaszondag

Lezingen
Heilige van de dag

H. Ludovicus M. Grignion de Montfort

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

776

Lauden

Hymne

355

Psalmen

780

KS

469

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

784

KS

434

Vespers

Hymne

748

Psalmen

788

KS

471

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

H. Ludovicus M. Grignion de Montfort

priester

gedachtenis*

Lodewijk Maria Grignion werd geboren in het dorpje Montfort in Bretagne en priester gewijd in het bisdom Parijs. Door paus Clemens XI aangesteld als apostolisch missionaris doorkruiste hij de westelijke streken van Frankrijk. Daar verkondigde hij het mysterie van de eeuwige Wijsheid, de mens geworden en gekruisigde Christus, daar wees hij de weg van heiligheid die langs Maria naar Jezus leidt. Voor zijn werk bracht hij priesters en broeders samen in een congregatie en – samen met de zalige Maria Ludovica Trichet – ook zusters. In de plaats Saint-Laurent-sur-Sèvre, in het bisdom Lucon, overleed hij op 28 april 1716. Hij liet vele geschriften na, vooral over de spiritualiteit van Maria.

 

Openingstekst

Ps. 98 (97),1-2

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
want wonderen heeft Hij verricht:
ten aanschouwen van de volkeren
heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 9, 26-31
Hij verhaalde hen, hoe hij onderweg de Heer gezien had.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd deed Paulus,
in Jeruzalem aangekomen,
pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten,
maar allen waren bang van hem
omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was.
Barnabas trok zich zijn lot aan,
bracht hem bij de apostelen
en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had
en dat Deze tot hem had gesproken;
en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was
in de Naam van Jezus.
Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om
terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer.
Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten.
Deze probeerden hem te vermoorden.
Toen de broeders dit te weten kwamen
brachten zij hem weg naar Caesarea
en lieten hem naar Tarsus vertrekken.
Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede;
zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren
en nam gestadig in aantal toe
door vertroosting van de heilige Geest.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 22 (21), 26b-27, 28 en 30, 31-32

R:    Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
U danken voor het oog van de godvrezenden.

De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren.

Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen alwie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.

Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.

Tweede lezing

1 Joh., 3,18-24
Dit is zijn gebod: dat wij geloven en liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen
maar met concrete daden.
Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid
dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn
ons geweten geruststellen ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
Dierbare vrienden,
daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod:
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh.,15,4 en 5b

Alleluia.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer,
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 15, 1-8
Wie in Mij blijft terwijl ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
„Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af;
en elke die voel vrucht draagt
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
„Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
„Blijft in Mij
dan blijf Ik in u.
„Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
„Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
„Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
„Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
„Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
„Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”’

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 15, 1 en 5

Dit zegt de Heer: Ik ben de ware wijnstok, gij de ranken;
wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht. Alleluia.

Een reactie achterlaten