18/04/2024 ✝ donderdag in de derde paasweek

Lezingen
Heilige van de dag

Z. Idesbald
Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

355

Psalmen

1058

KS

444

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1062

KS

424

Vespers

Hymne

748

Psalmen

1066

KS

445

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

Z. Idesbald

abt

Idesbald werd geboren omstreeks 1090 en was afkomstig uit de Vlaamse landadel. Geruime tijd stond hij in dienst van verschillende graven van Vlaanderen en trad omstreeks 1150 in in de cisterciënzerabdij van Ter Duinen, waarvan hij in 1155 de derde abt werd. Hij is gestorven op 18 april 1167. Zijn relieken worden bewaard in de kerk van de H. Geest, genoemd de Potterie, te Brugge.

Openingstekst

Ex.15,1-2

Laat ons zingen voor de Heer:
Hij heeft zich grote roem verworven.
De Heer is mijn kracht, voor Hem is mijn loflied:
aan Hem dank ik mijn redding.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 8, 26-40
Als ge van ganser harte gelooft, kunt ge gedoopt worden.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak een engel van de Heer tot Filippus:
„Begeef u op reis naar het zuiden
en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt:
deze is eenzaam.”
Hij begaf zich op reis.
Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg
van een pelgrimstocht naar Jeruzalem;
hij was een eunuch,
een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs,
en haar opperschatmeester.
Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen.
De Geest sprak tot Filippus:
„Ga naar die reiskoets
en blijf in de nabijheid.”
Toen Filippus er naar toe gegaan was
hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen.
Hij vroeg hem:
„Begrijpt ge wat ge leest?”
Maar de Ethiopiër antwoordde:
„Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand mij daarin behulpzaam is?”
Hij nodigde Filippus uit in te stappen
en bij hem te komen zitten.
De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende:
Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid;
en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder,
opende Hij zijn mond niet.
Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken.
Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven?
Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde.

Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus:
„Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt?
Van zichzelf of van iemand anders?”
Filippus begon te spreken
en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus.

Al voortreizende kwamen ze bij een water
en de hoveling zei:
„Hier is water.
Wat is er op tegen dat ik gedoopt word?”
Filippus echter zei:
„Als ge van ganser harte gelooft mag het.”
Hij gaf ten antwoord:
„Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”
Hij liet de koets stil houden
en beiden, Filippus en de eunuch daalden af in het water
en hij doopte hem.
Toen zij uit het water gekomen waren
rukte de Geest des Heren Filippus weg;
de eunuch zag hem niet meer,
en zette vol blijdschap zijn reis voort.
Filippus echter werd aangetroffen in Azótus.
Daar trok hij rond
en predikte de Blijde Boodschap in alle steden
totdat hij in Caesarea kwam.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 66 (65), 8-9, 16-17, 20

R:      Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of:
Alleluia.

Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

Vers voor het Evangelie

Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 6, 44-51
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen zei Jezus tot de menigte:
„Niemand kan tot Mij komen
als de Vader die Mij zond hem niet trekt;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Er staat geschreven bij de profeten:
En allen zullen door God onderricht worden.
Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft
komt tot Mij.
Niet dat iemand de Vader gezien heeft
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
wie gelooft heeft eeuwig leven.
Ik ben het brood des levens.
Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn,
zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer
opdat wie ervan eet niet sterft.
Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet
zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven
is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

2 Kor. 5, 15

Christus is voor allen gestorven,
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die terwille van hen
is gestorven en verrezen. Alleluia.

Een reactie achterlaten