17/04/2024 ✝ woensdag in de derde paasweek

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

355

Psalmen

1043

KS

441

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1047

KS

421

Vespers

Hymne

748

Psalmen

1051

KS

442

Completen

Hymne

683

Psalmen

1208

 

Openingstekst

Ps. 71(70), 8 en 23

Mijn mond zij vol van uw lof om U te bezingen.
Woorden van vreugde komen over mijn lippen als ik U ga prijzen.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 8, 1-8
Zij trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Na de dood van Stefanus
brak een hevige vervolging los tegen de kerk van Jeruzalem.
Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria,
uitgezonderd de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus
en hielden een grote rouwklacht over hem.
Saulus echter woedde tegen de kerk,
waarbij hij het ene huis na het andere binnendrong,
mannen en vrouwen wegsleepte
en overleverde om gevangen gezet te worden.
Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond
en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria
en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming
toen de mensen hoorden wat hij zei
en toen zij de tekenen zagen die hij verrichtte.
Uit vele bezetenen
gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg
en vele lammen en kreupelen werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 66 (65), 1-3a, 4-5, 6-7a

R:       Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
of:
Alleluia.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:
verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de goede herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 6, 35-40
Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet, eeuwig leven bezit.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
„Ik ben het brood des levens
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
Maar Ik zei u reeds dat gij toch niet gelooft,
hoewel gij Mij hebt gezien.
Al wat de Vader Mij geeft zal tot Mij komen,
en wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen.
Ik ben immers uit de hemel neergedaald,
niet om mijn eigen wil te doen
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft;
en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft,
dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan
maar het doe opstaan op de laatste dag.
Dit is de wil van mijn Vader,
dat ieder die, wanneer hij de Zoon ziet en in Deze gelooft,
eeuwig leven bezit;
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

De Heer is verrezen:
zijn licht straalt over ons
die Hij door zijn bloed heeft verlost. Alleluia.

Een reactie achterlaten