Tekst van het Urbi et Orbi

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

Vandaag hernieuwt de Kerk de verkondiging die gedaan werd door de eerste discipelen: “Jezus is verrezen!” en van mond tot mond, van hart tot hart, weerklonk deze oproep tot lof:” Alleluja, Alleluja!”. Op deze Paasochtend, de eeuwige jeugd van de Kerk en van de gehele mensheid, wil ik graag aan ieder van u de openingswoorden voorlezen van mijn recente Apostolische Exhortatie die in het bijzonder toegewijd is aan de jongeren:

Christus leeft! Hij is onze hoop en op een wonderlijke wijze brengt hij jeugd in onze wereld. Alles wat hij aanraakt wordt jong, nieuw, vervuld van leven. De allereerste woorden dan die ik aan iedere jonge Christen zou willen richten zijn deze: Christus leeft wil dat jij leeft! Hij is in jou, hij is met jou en hij laat je nooit in de steek. Hoe ver je ook mag afdwalen, hij is er altijd, de Verrezene. Hij roept jou en hij wacht op je tot je tot hem terugkeert en opnieuw begint. Wanneer je je krachten voelt afnemen uit verdriet, verbolgenheid of angst, twijfel of falen, hij zal er altijd zijn om je kracht en hoop te herstellen. (Christus Vivit, 1-2).

Dierbare broeders en zusters, deze boodschap is ook gericht aan iedere persoon in de wereld. De verrijzenis van Christus is het principe van nieuw leven voor iedere man en iedere vrouw, voor werkelijke vernieuwing die altijd vanuit het hart begint, vanuit het geweten. Pasen is echter ook het begin van de nieuwe wereld, die bevrijd is uit de slavernij van zonde en dood: de wereld die eindelijk openstaat voor het Koninkrijk van God, een Koninkrijk van liefde, vrede en broederlijkheid.

Christus leeft en hij blijft met ons. Verrezen toont hij ons het licht van zijn gelaat en hij laat hen die moeilijkheden, pijn en verdriet ervaren nooit in de steek. Moge hij, de Levende, hoop zijn voor het geliefde Syrische volk, slachtoffers van nog steeds verder gaande conflicten en waarbij we het risico lopen er steeds meer aan gewend te raken en zelfs onverschillig te worden. Nu echter is de tijd voor een hernieuwde toewijding tot een politieke oplossing, dat in staat is een antwoord te geven op de rechtmatige hoop van het volk op vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, om de humanitaire crisis aan te pakken en de veilig terugkeer van de thuislozen mogelijk te maken, samen met hen die gevlucht zijn naar naburige landen, in het bijzonder naar Libanon en Jordanië.

Pasen laat ons onze blik richten op het Midden Oosten dat verscheurd is door de voortdurende verdeeldheden en spanningen. Mogen de Christenen in de regio geduldig volharden in het getuigenis brengen van de Verrezen Heer en van de overwinning van het leven op de dood. Ik denk in het bijzonder aan het volk van Yemen, speciaal aan de kinderen, uitgeput door honger en oorlog. Moge het licht van Pasen alle regeringsleiders en volkeren in het Midden Oosten verlichten, beginnend bij de Israëli en Palestijnen, en hen aansporen om zulk groot leed te verzachten en een toekomst van vrede en stabiliteit na te streven.

Moge conflict en bloedvergieten ophouden in Libië, waar voor de zoveelste maal weerloze mensen stierven de recente weken en vele families zich gedwongen zagen hun huizen te verlaten. Ik spoor de betrokken partijen aan om dialoog te verkiezen boven geweld en het openrijten van oude wonden, door tientallen jaren van conflict en politieke instabiliteit, te vermijden.

Moge de Levende Christus deze vrede schenken aan het gehele geliefde Afrikaanse continent, nog steeds geconfronteerd met sociale spanningen, conflicten en van tijd tot tijd gewelddadige vormen van extremisme die onzekerheid, vernietiging en dood nalaten in hun kielzog, in het bijzonder in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria en Kameroen. Ik denk ook aan Soedan, dat momenteel een tijd van politieke onzekerheid doormaakt, het is mijn hoop dat alle stemmen zullen gehoord worden en dat iedereen er aan werkt om het land in staat te brengen vrijheid, ontwikkeling en welzijn te vinden, zaken waar het al zo lang naar streeft.

Moge de Verrezen Heer de inzet van de burgerlijke en religieuze autoriteiten van Zuid Soedan begeleiden, ondersteund door de vruchten van de spirituele retraite die een paar dagen geleden hier in het Vaticaan werd gehouden. Moge een nieuwe pagina in de geschiedenis van dat land zich openen, waarbij alle politieke, sociale en religieuze componenten op actieve wijze zich engageren om het algemeen welzijn en de verzoening van de natie voor ogen te houden.

Moge deze Pasen vertroosting brengen aan het volk van de Oostelijke regio’s van Oekraïne, die lijden onder het voortdurende conflict. Moge de Heer initiatieven van humanitaire hulp en die gericht zijn op het zoeken van een blijvende vrede bemoedigen.

Moge de vreugde van de verrijzenis de harten vervullen van hen die op het Amerikaanse continent de effecten ervaren van moeilijke politieke en economische situaties. Ik denk daarbij in het bijzonder aan het volk van Venezuela, van al zij die de minimale omstandigheden moeten ontberen om een waardig en veilig leven te leiden ten gevolge van een crisis die maar blijft duren en erger wordt. Moge de Heer het geven dat eenieder met politieke verantwoordelijkheden werken mag om sociale onrechtvaardigheden, misbruiken en daden van geweld te stoppen en om concrete stappen te nemen om de verdeeldheid te genezen en het volk de hulp te schenken dat het nodig heeft.

Moge de Verrezen Heer zijn licht werpen op de inzet in Nicaragua om zo snel mogelijk een vredevolle onderhandelde vrede te bekomen voor het welzijn van het ganse Nicaraguaanse volk.

Moge de Heer van leven ons in confrontatie met het vele lijden in onze tijd niet koud en onverschillig vinden. Moge hij ons bruggenbouwers maken, niet zij die muren bouwen. Moge Hij die ons zijn vrede schenkt de roep van de wapens het zwijgen opleggen, zowel in conflictgebieden als in onze steden en de wereldleiders inspireren om er naar te werken een einde te maken aan de wapenwedloop en de verontrustende verspreiding van wapens, in het bijzonder in de landen die sterkere economische ontwikkeling kennen. Moge de Verrezen Christus, die de deuren van het graf heeft geopend, onze harten openen voor de noden van de hulpbehoevenden, de kwetsbaren, de armen, de werklozen, de gemarginaliseerden en al zij die aan onze deur aankloppen op zoek naar brood, toevlucht en de erkenning van hun waardigheid.

Dierbare broeders en zusters, Christus leeft! Hij is hoop en jeugd voor ieder van ons en voor de gehele wereld! Mogen we onszelf laten hernieuwen door hem! Zalig Pasen!

Paus Franciscus

Een reactie achterlaten