Paus Franciscus roept op om de rozenkrans te bidden

Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand

Hoe de rozenkrans bidden?

Paus Fran­cis­cus heeft op zater­dag 25 april een korte brief ge­pu­bli­ceerd met gebe­den voor de mei­maand in deze Corona-tijd.

 

Paus Fran­cis­cus

Brief van de Heilige Vader
Aan alle gelo­vi­gen in de maand mei 2020

Beste broeders en zusters,

De maand mei nadert, waarin het volk van God zijn liefde en vere¬≠ring voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozen¬≠krans te bid¬≠den. De beper¬≠kingen van de pandemie hebben ons “ge¬≠dwon¬≠gen” om het hui¬≠se¬≠lijke aspect tot uitdruk¬≠king te brengen, ook vanuit spi¬≠ri¬≠tu¬≠eel oog¬≠punt.

Daarom wil ik ie­der­een uit­no­di­gen om opnieuw te ontdekken hoe gewel­dig het is om in mei thuis de rozen­krans te bid­den. Je kunt dit samen of voor jezelf doen; houdt reke­ning met beide opties en beslist wat beter is in uw omge­ving. Er is in ieder geval een geheim hoe het moet: in eenvoud. En het is ge­mak­ke­lijk om goede gebedssjablonen te vin­den die u kunt volgen, zelfs op in­ter­net.

Ik bied u ook de teksten van twee gebe­den aan de Heilige Moeder aan, die u aan het einde van de rozen­krans kunt bid­den en die ik zelf in mei in de geest met u zal bid­den. Ik voeg ze toe aan deze brief zodat ze voor ie­der­een be­schik­baar zijn.

Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aange­zicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een gees­te­lijk gezin verenigen en ons helpen deze be­proe­ving te over­win­nen. Ik zal voor u bid­den, vooral voor degenen die het meest lij­den, en bid alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond van mijn hart.

Rome in Sint-Jan van Lateranen, op 25 april 2020, het feest van de H. Marcus,  Evan­ge­list

GEBED

O Maria,
u schittert steeds op onze weg
als een teken van verlossing  en hoop.
Wij ver­trouwen ons toe aan u, Heil van de zieken,
gij die u onder het kruis verenigd hebt met het lijden van Jezus
en die uw geloof standvastig hebt bewaard.

U, Heil van het Romeinse volk,
weet wat we nodig hebben.
We zijn er zeker van
dat u ervoor zal zorgen,
zodat net als te Kana in Galilea,
de vreugde en het vieren
na deze tijd van beproeving kan wederkeren.

Help ons, moeder van de God­de­lijke Liefde,
ons te vereenzelvigen met de wil van de Vader
en om   te doen wat Jezus ons zegt,
Hij die ons lijden op zich heeft genomen
‚Äč‚Äčen ons verdriet heeft gele¬≠den
om ons door het kruiste lei­den
naar de vreugde van de verrijzenis.
Amen.

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.
Wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn
maar verlos ons van alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

 

GEBED

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die ge√Įnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden ge√Įnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Zoete Maagd Maria.

Amen.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Mireille Deceuninck

    Ik probeer steeds in de meimaand de rozenkrans te bidden ,Maria heeft dit gevraagd in Fatima om.hem zelfs dagelijks te bidden ,kan ook in de auto of bij het wandelen , of terwijl we ergens moeten wachten , het is zelfs heel aangenaam .Mei en oktober zijn speciale Mariamaanden ,vergeet nooit wie betrouwvol zijn bescherming bij Maria zoekt gaat NIET verloren

  2. Peters Jackie

    Mooie gebeden .
    Ik ga mijn uiterste best doen om alle dagen van mei, de rozenkrans te bidden.

Een reactie achterlaten