De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria…

Zie de Dienstmaagd des Heren,
Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria…

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria…

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen;
Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten,
Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer. Amen.