† donderdag in de 29ste week door het jaar

donderdag 24 oktober 2019

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Antonius Maria Claret

H. Antonius Maria Claret

bisschop

Antonius Maria werd geboren in 1807 te Sallent (Spanje). Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als volksprediker de landstreek Catalonië. Hij stichtte een missiecongregatie en werd later bisschop op het eiland Cuba, waar hij als geestelijk leidsman grote verdiensten verwierf. Toen hij in Spanje was teruggekeerd, wachtte hem nog veel lijden voor de kerk. Hij stierf in 1870 (als politiek balling) in de omgeving van Fontfroide (Frankrijk).

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Rom. 6, 19-23

Broeders en zusters, sprekend tot zwakke mensen druk ik mij erg menselijk uit. Zoals gij eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid tot uw heiliging. Toen gij slaven waart van de zonde, stond gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welk voordeel had gij toen van daden waarover gij u thans schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Tussenzang

Ps. 1

Refrein: Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt Gelukkig de man die weigert te doen, wat goddelozen hem raden; die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters; maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd; des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet: de wind blaast hen weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten, de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het evangelie

Ps. 119(118), 88

Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer, dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Lc. 12, 49-53

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij, totdat het volbracht is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

Menu sluiten