† Vrijdag in de 33ste week door het jaar

vrijdag 22 november 2019

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

850

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

852

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

861

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Cecilia

maagd en martelares

De wereldwijde verbreiding van de verering van de heilige Cecilia, van wie de naam verbonden is aan een Romeinse basiliek van de 5e eeuw, is te danken aan de legende van haar martelaarschap: daarin wordt zij verheerlijkt als een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde tot Christus maagd bleef en als martelares gestorven is.

Uit het eerste Boek van de Makkabeeën

1 Makk. 4, 36-37.52-59

In die dagen zeiden Judas en zijn broers: “Onze vijanden zijn verslagen: laten we dus optrekken om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.” Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. In de vroege morgen van de vijfentwintigste van de negende maand, dus de maand Kislew, van het jaar honderdachtenveertig, droegen ze volgens de voorschriften van de wet op het nieuwe brandofferaltaar, dat ze hadden gebouwd, een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag, waarop de volken het altaar hadden ontwijd, werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, harpen en cymbalen, weer ingewijd. Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde neer en loofde de hemel, die hun ondernemingen had doen slagen. Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding, waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen, alsmede lof- en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk, omdat de smaad, hun door de heidenen aangedaan, was weggenomen. In overleg met zijn broers en geheel de volksvergadering van Israël bepaalde Judas, dat ze, zolang ze leefden, het feest van de altaarwijding jaarlijks acht dagen lang, te beginnen op de vijfentwintigste van de maand Kislew, in vreugde en blijdschap zouden vieren.

Tussenzang

Refrein: Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam. Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen, Gij, God van onze vader Israël. Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig, verheven, luisterrijk en hoog geëerd. Want alles in de hemel en op aarde is het uwe, Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat. Van U zijn aanzien en bezit afkomstig, al wat bestaat richt zich naar uw bevel. Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten, wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Vers voor het evangelie

1 Petr. 1, 25

Alleluia. Het woord des Heren blijft in eeuwigheid; en dit woord is de boodschap, die u in het evangelie is verkondigd. Alleluia.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Lc. 19, 45-48

n die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen, terwijl Hij tot hen zei: “Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt”. Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraanstaanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen, maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan zijn lippen.

Menu sluiten