Persoonlijk gebed in coronacrisis

Gebed om kracht en vertrouwen

Download pdf

1.         Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.

Geef mij een woord van hoop en vrede.

2.         Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed,

zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen.

Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus,

zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting. Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding. Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven

om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben. Onze hoop voor u staat dan ook vast:

wij weten dat u, delend in ons lijden, ook zult delen in onze vertroosting.

3.   Psalm 27

1 De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen?

De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?

2 Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden, mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. –

3 Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd;

al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. –

4 Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef;

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. –

5 In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting,° Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf.

Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.

6 Nu houd ik het hoofd fier opgericht ondanks de vijanden die mij omringen.

Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.

7 Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,

heb medelijden en wil mij verhoren.

8 Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op;

uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. –

9 Wil uw gelaat niet verbergen voor mij, verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,

verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.

10 Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. –

11 Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden.

12 Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand,

die vals beschuldigt en dreigt met geweld. –

13 Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen.

14 Zie uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Eer aan de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4.   Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf

en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn,

aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven,

in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders

en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede,

en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,

maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

5.   Onze Vader

6.   Slotgebed

God van alle leven,

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,

Door zijn goedheid en verzoening heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, in deze dagen van onrust en onzekerheid.

Geef ons kalmte, wijsheid en moed

om te onderscheiden wat we kunnen doen om anderen tot steun te zijn

en deze crisis te helpen overwinnen. Doe ons groeien in hoop en vertrouwen

nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, en houd in ons het geloof levend

dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer.

7.   Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil

en geleide ons tot eeuwig leven.

Amen.

© ICL – Interdiocesane commissie voor liturgie, 16 maart 2020

www.liturgie.be

Deze post heeft 3 reacties

 1. BID PSALM 91 EEN MILLENIA OUD GEBED TEGEN ONDER ANDERE “DE PLAAG” IN BREEDSTE BETEKENIS VAN DIT BEGRIP !

 2. Ik ben heel blij met radio Maria en zou het iedereen aanraden.
  En wil jullie graag steunen ,ik heb gebeld naar 016 41 4747 men zei me dat het een verkeerd nr was ,als jullie willen laten weten hoe ik jullie kan steunen,aub. Heel hartelijk bedankt
  Wij weten dat de duivel baas is op aarde en niemand die het wil zien

  1. Beste Jenny,

   Bedankt voor uw mooie reactie. Het telefoonnummer van Radio Maria is wel degelijk: 016 41 47 47. U mag ons altijd bellen tijdens de kantooruren.

Reacties niet meer mogelijk.

Menu sluiten