Noveengebed voor welslagen van Mariathon! Bidt u mee?

Vanaf woensdag 11 november bidden het noveengebed ter ere van de Heilige Jozef, en tot voorbereiding van onze Mariathon op donderdag 19 november tot en met vrijdag 20 november.

We bidden voor Radio Maria. Moge de Heilige Jozef haar vele weldoeners geven opdat we in al de noden van de Radio kunnen blijven voorzien.

Almachtige en barmhartige God!

U hebt aan Uw Onbevlekte Moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot Uw voedstervader uitverkoren.

Verleen Uw Kerk door de verdiensten en op de voorbede van deze grote Heilige de vrede en de rust, en ons de genade U éénmaal in de Hemel eeuwig te mogen aanschouwen.

U, die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

O Heilige Jozef,

U, die in alle noden uitkomst kan bieden,

U, die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is.

Help Radio Maria met Uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij U nederig.

Amen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten