24 januari ✝ Dinsdag in de derde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Franciscus van Sales

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1026

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1029

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1036

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Franciscus van Sales

bisschop en kerkleraar

In 1567 in Savoie geboren, gaf Franciscus na zijn priesterwijding al zijn krachten aan het herstel van het katholieke geloof in zijn vaderland. Als bisschop van Genève toonde hij zich een ware herder, die door daad en geschrift geestelijkheid en gelovigen tot een diepere geloofsbeleving bracht en voor allen een voorbeeld was. Hij stierf op 28 december 1622 te Lyon en werd op 24 januari 1623 te Annecy begraven.

Openingstekst

Sir.15, 5

Te midden van de kerkgemeenschap
heeft de Heer hem doen spreken.
Hij heeft hem vervuld
met de geest van wijsheid en verstand.
Met een eregewaad heeft Hij hem bekleed.

Eerste lezing

Hebr. 10, 1-10
„Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

De wet laat van de goede dingen die komen moesten
slechts een schaduw zien, niet hun ware gedaante.
Daarom kan zij onmogelijk
door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers
de deelnemers aan haar cultus tot volmaaktheid brengen.
Anders had men die offerdienst wel gestaakt
men zou zich immers eens voor al gereinigd weten
en bevrijd van schuldgevoel.
Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw
de gedachte aan de zonden levendig houden;
het is ook uitgesloten
dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen.
Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt:
„Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid.
„Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
„Toen zei ik:
Hier ben ik.
„Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat,
Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij:
Slachtoffers en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden U niet behagen
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij:
Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.

Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten  gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 40 (39), 2, 4 ab, 7-8a, 10, 11

R: Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend.

Vers voor het Evangelie

Ps. 130 (129), 3

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 3, 31-35
Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

Eens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf:
„Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”
Hij gaf hun ten antwoord:
„Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij:
„Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
„Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.12, 42

Dit is de trouwe en verstandige dienaar,
die door de Heer is aangesteld over zijn gezin
om aan ieder brood te geven op zijn tijd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten