9 september ✝ Zaterdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Petrus Claver

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

977

Lauden

Hymne

721

Psalmen

983

KS

986

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

990

Vespers

Hymne

691

Psalmen

992

KS

995

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Petrus Claver

priester

gedachtenis*

Petrus Claver werd in 1580 te Verdu in Spanje geboren. Na zijn studies aan de universiteit van Barcelona trad hij in 1602 in bij de sociëteit van Jezus. Zijn missieroeping ontdekte hij vooral door de inspanning van de heilige Alonso Rodriguez, de portier van het college van Mallorca. In Columbia werd hij priester gewijd. Daar beoefende hij tot aan zijn dood het apostolaat onder de negerslaven, dat gedragen werd door zijn gelofte ‘altijd ben ik slaaf van de Ethiopiërs’. Toen zijn krachten het begaven, overleed hij op 8 september 1654 te Cartagena in Columbia.

 

Openingstekst

Ps. 86 (85), 3 en 5

Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.
Want Gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind
en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen.

Eerste lezing

Kol. 1, 21-23
Thans heeft God u met zich verzoend;
Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam voor Hem zult verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Ook gij waart eertijds van God vervreemd
en Hem vijandig gezind
en uw daden waren slecht.
Maar thans heeft God u met zich verzoend
in Christus’ sterfelijk lichaam,
door zijn dood,
want Hij wil dat gij als heilige mensen, zonder smet of blaam
voor Hem zult verschijnen.
Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof
en u niet laten afbrengen van de hoop
die u in het evangelie is aangezegd.
Dit is de boodschap
die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is
en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 54 (53), 3-4, 6, 8

R: God is het, die mij helpt.

God, sta mij bij met uw Naam,
kom voor mij op met uw macht.
Luister, o God, naar mijn bede,
hoor wat mijn mond U zegt.

God is het, die mij helpt,
de Heer die mijn leven bewaart.
Offeren zal ik U van harte, prijzen,
o Heer, uw weldadige Naam.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 6, 1-5
Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen:
„Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?”
Jezus gaf hun ten antwoord:
„Hebt ge dan niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen?
„Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten?”
En Hij voegde er aan toe:
„De Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 31(30), 20

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vereren!

Een reactie achterlaten