9 maart ✝ Zaterdag in de derde week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Francesca Romana

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1088

KS

254

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1092

KS

221

Vespers

Hymne

740

Psalmen

1096

KS

256

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Francesca Romana

kloosterling

gedachtenis*

De heilige Francisca werd in het jaar 1384 te Rome geboren. Op jeugdige leeftijd trad zij in het huwelijk en werd moeder van drie zonen. Haar leven viel samen met een tijd van rampspoed, waarin zij haar bezit aan de armen uitdeelde en zieken verpleegde. Zij onderscheidde zich door haar voortdurende zorg voor de behoeftigen en haar bijzondere toeleg op de deugden van nederigheid en geduld. In 1425 stichtte zij een congregatie van vrouwelijke oblaten met de regel van de heilige Benedictus. Zij stierf in het jaar 1440.

Openingstekst

Ps.103 (102), 2-3

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer; vergeet zijn weldaden niet!
Hij vergeeft u al uw schulden.

Eerste lezing

Hos. 6, 1-6
Vroomheid wens Ik, geen offergaven.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
„In zijn ellende
zal mijn volk Mij zoeken van de vroege morgen af
en zeggen:
Kom, laten we terugkeren tot de Heer;
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen;
Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.
Na twee dagen maakt Hij ons weer levend,
op de derde dag laat Hij ons weer opstaan
om weer te leven voor zijn aanschijn.
Wij willen de Heer liefhebben,
ons inspannen om Hem te kennen.
En zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm?
Wat moet Ik met u beginnen, Juda?
Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond
mijn oordeel brak door als het licht.
Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God méér dan brandoffers.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 51 (50), 3-4, 18-19, 20-21ab

R:    In liefde heb Ik behagen,
en niet in brandoffers (Hos. 6,6).

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden:

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen,
dan komt men weer offeren op uw altaar.

Vers voor het Evangelie

Am. 5, 14

Zoekt het goede en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

Evangelie

Lc. 18, 9-14
De tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis, maar niet de Farizeeër.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die,
– overtuigd van eigen gerechtigheid –
de anderen minachtten, de volgende gelijkenis.
„Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden;
de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar.
De Farizeeër stond met opgeheven hoofd
en bad bij zichzelf als volgt:
God, ik dank U dat ik niet zo ben als de rest van de mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week
en geef tienden van al mijn inkomsten.
Maar de tollenaar bleef op een afstand
en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel;
maar hij klopte zich op de borst en zei:
God, wees mij, zondaar genadig.
Ik zeg u:
deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere;
want alwie zich verheft zal vernederd,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.18,13

De tollenaar bleef op een afstand staan,
klopte zich op de borst en zei:
God, wees mij, zondaar, genadig.

Een reactie achterlaten