9 juni ✝ Zondag in de 10e week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

883

Lauden

Hymne

697

Psalmen

887

KS

890

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

893

Vespers

Hymne

699

Psalmen

895

KS

898

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Eerste lezing

Gen. 3, 9-15
Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw.

Uit het boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had,
riep de Heer God de mens en vroeg hem:
„Waar zijt gij?”
Hij antwoordde:
„Ik hoorde uw donder in de tuin
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar Hij zei:
„Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
„Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?”’
De mens antwoordde:
„De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt
zij heeft mij van die boom gegeven
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
„Hoe hebt gij dat kunnen doen?”
De vrouw zei:
„De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.’”
De Heer God zei toen tot de slang:
„Omdat ge dit gedaan hebt zijt gij vervloekt
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
„Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
„Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
„Het zal uw kop bedreigen
en gij zijn hiel!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 130 (129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8

R: De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.

Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
wie houdt dan stand?

Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.

Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

Tweede lezing

2 Kor. 4, 13-5,1
Wij geloven en daarom spreken wij.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt:
„Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u:
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn naam.
Neen, wij geven de moed niet op.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 3, 20-35
Het einde van Satan is gekomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel volk
samen dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren
zeiden dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.
Hij riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
„Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
„Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
„Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
„En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
„Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
„Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
„Voorwaar, Ik zeg u,
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden:
er huist een onreine geest in Hem.
Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf:
„Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”
Hij gaf hun ten antwoord:
„Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij:
„Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
„Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.