9 juni ✝ Vrijdag in de negende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Efrem

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

850

Lauden

Hymne

717

Psalmen

852

KS

856

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

718

Psalmen

861

KS

864

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Efrem

diaken en kerkleraar

Efrem werd omstreeks 306 uit christelijke ouders te Nisibe geboren. Na zijn diakenwijding oefende hij zijn ambt uit in zijn vaderstad en te Edessa, waar hij een theologische school oprichtte. Hij leidde het leven van een asceet, hetgeen hem niet weerhield van zijn kerkelijke taak. In woord en geschrift verkondigde hij het geloof tegen de dwaalleer van zijn tijd. Hij stierf in 373.

 

Openingstekst

Ps. 2.s (24),16 en 18

Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en hulpeloos.
Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God,
vergeef al wat ik heb misdaan.

Eerste lezing

Tob. 11, 5-17
Gij hebt me gekastijd, Heer, maar Gij schenkt mij weer genade.

Uit het Boek Tobit

In die dagen zat Anna, de vrouw van Tobit,
iedere dag langs de weg op een top van een berg,
vanwaar zij een ruim vergezicht had.
En toen zij op diezelfde plaats weer eens zat uit te zien naar de komst
van haar zoon Tobias, zag zij hem reeds in de verte aankomen.
Zij herkende hem onmiddellijk,
en haastig ging zij het nieuws aan Tobit vertellen en riep:
„Daar komt uw zoon aan”.
Ondertussen zei Rafaël tot Tobias:
„Als gij binnenkomt in uw huis, aanbid dan onmiddellijk de Heer, uw God,
en breng Hem uw dank,
„Ga dan naar uw vader, en kus hem.
„Bestrijk aanstonds zijn ogen met de gal van de vis,
die gij bij u hebt; want ge kunt er zeker van zijn,
dat zijn ogen terstond zullen opengaan,
zodat uw vader het licht van de hemel kan zien
en zich in uw aanblik verheugen.”
De hond, die hen onderweg vergezeld had, liep hen intussen vooruit,
en als bode van het blijde nieuws kwispelde hij vrolijk met zijn staart.
Toen stond de blinde vader op
en tastend zocht hij zijn weg;
hij strekte zijn handen uit naar zijn kind en liep zo zijn zoon tegemoet.
Hij omhelsde hem en kuste hem;
zijn vrouw deed evenzo, en beiden schreiden van blijdschap.
Toen zij God hadden aanbeden en gedankt,
gingen zij zitten.
Tobias nam wat van de gal van de vis
en streek het zijn vader op de ogen.
En na ongeveer een half uur wachten
begon de witte vlek, als het velletje van een ei,
uit de ogen los te komen.
Tobias nam het vast, en trok het zijn vader van de ogen.
Op hetzelfde ogenblik ontving hij het gezicht terug.
Toen verheerlijkten zij God
Tobit en Anna, en allen, die hen kenden.
En Tobit sprak:
„Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid,
en gezegend al uw heilige engelen.
„Gij hebt me gekastijd,
maar Gij schenkt me weer genade, nu ik mijn zoon Tobias aanschouw.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 146 (145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

R: De Heer zal ik loven mijn leven lang.
of: Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 12, 35-37
Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias Zoon van David is?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op:
„Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is?
„David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer
zit aan mijn rechterhand
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
„Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”

Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.17 (16), 6

God, U roep ik aan; Gij kunt mij verhoren.
Luister naar mij, hoor wat ik U zeg.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten