9 juni ✝ 10e zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

Lauden

Hymne

697

Psalmen

887

KS

890

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

893

Vespers

Hymne

699

Psalmen

895

KS

898

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

 

 

Openingstekst

Ps. 27 (26),12

De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God, Schepper van het heelal,
uw liefde riep de mens tot leven,
maar het kwaad dat schuilt in ons hart, bracht de dood.
Wij vragen U:
vergeef wat wij misdreven hebben,
schenk uw genade en wek ons weer tot leven.
Dat wij met dankbaarheid opzien naar Hem
die de wortel van het kwaad heeft uitgerukt,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Gen. 3, 9-15
Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw.

Uit het boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had,
riep de Heer God de mens en vroeg hem:
„Waar zijt gij?”
Hij antwoordde:
„Ik hoorde uw donder in de tuin
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar Hij zei:
„Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
„Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?”’
De mens antwoordde:
„De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt
zij heeft mij van die boom gegeven
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
„Hoe hebt gij dat kunnen doen?”
De vrouw zei:
„De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.’”
De Heer God zei toen tot de slang:
„Omdat ge dit gedaan hebt zijt gij vervloekt
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
„Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven!
„Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
„Het zal uw kop bedreigen
en gij zijn hiel!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten