9 december ✝ Zaterdag in de eerste week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Juan Diego Caughtlatoatzin

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

865

Lauden

Hymne

729

Psalmen

871

KS

22

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

23

Vespers

Hymne

725

Psalmen

878

KS

23

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Juan Diego Caughtlatoatzin

gedachtenis*

Hij werd rond het jaar 1474 geboren uit een geslacht van inheemse Indianen in het gebied dat nu Mexico is. De Moeder van God verscheen hem op de heuvel Tepeyac nabij Mexico-Stad; daarom zorgde hij als een man die een zeer zuiver geloof bezat, door zijn nederigheid en vurigheid zelf ervoor dat op die plaats een kerk gebouwd werd ter ere van de heilige maagd Maria van Guadalupe, en in het jaar 1548 ontsliep hij daar in de Heer.

Openingstekst

Ps. 80 (79), 4 en 2

Kom, Heer, die boven de cherubijnen troont,
toon ons uw gelaat, en wij zullen gered zijn.

Eerste lezing

Jes. 30, 19-21.23-26
De Heer zal genadig zijn voor wie tot Hem roept.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer,
de heilige God van Israël:

„Volk van Sion dat in Jeruzalem woont,
gij zult niet langer wenen:
„De Heer zal u genadig zijn,
zodra Hij uw geweeklaag hoort;
Hij zal u antwoorden,
zodra Hij uw geroep verneemt.
„Hij zal u het brood der verdrukking schenken
en het water der nood.
Uw leraar zal zich niet langer verbergen,
uw ogen zullen de Leidsman zien.
„En uw oren zullen een stem achter u horen die zegt:
,Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.’
„De Heer zal het laten regenen voor het zaad
dat gij op uw akkers zaait;
en het graan dat uw land voortbrengt
zal voedzaam zijn en overvloedig.
Op die dag zullen uw kudden grazen op onafzienbare weiden.
„En de ossen en de ezels die uw land beploegen
zullen veevoer vreten met zout gemengd
en met wan en gaffel gezuiverd.
„Van alle hoge bergen en alle hoge heuvels
zal het water in beken naar beneden stromen,
op de dag van de grote slachting,
de dag dat de vestingen vallen.
„Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon,
en het licht van de zon zal zeven keer zo sterk zijn
op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt
en Hij de striemen geneest die Hij geslagen heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 147 (146), 1-2, 3-4, 5-6

R:     Gelukkig allen die de Heer verwachten (Jes. 30, 18).
of:     Alleluia.

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam;

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

Vers voor het Evangelie

Jes. 55, 6

Alleluia.
Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden;
roept Hem aan, nu Hij nabij is.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 9, 35-10.1.5-8
Bij het zien van de menigte wordt Jezus door medelijden bewogen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
„De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
„Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
„Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
„Verkondigt op uw tocht
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
„Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
„Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Apok. 22,12

Dit zegt de Heer: Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee
om ieder te vergelden naar zijn werk.

Een reactie achterlaten