9 oktober ✝ Achtentwintigste zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

1100

Lauden

Hymne

697

Psalmen

1103

KS

1107

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1108

KS

1110

Vespers

Hymne

699

Psalmen

1110

KS

1114

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Openingstekst

Ps.130 (129), 3-4

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving, God van Israël!

Eerste lezing

2 Kon. 5, 14- 17
Naäman keerde naar de man Gods terug en bekende dat God bestaat.

Uit het boek der Koningen

In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan
en dompelde zich zevenmaal onder,
zoals Elisa, de man Gods, gezegd had.
Zijn huid werd weer als die van een klein kind
en hij was gereinigd van zijn melaatsheid.
Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug,
trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei:
„Nu weet ik dat er in Israël een god is,
en nergens anders op aarde.
„Wil daarom een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.”
Maar Elisa antwoordde:
„Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben,
ik neem niets van u aan.”
En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen
bleef hij weigeren.
Toen zei Naäman:
„Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee,
zoveel als een koppel muildieren kan dragen,
want uw dienaar wil aan geen andere goden
brand- of slachtoffers meer opdragen,
dan aan de Heer alleen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97) 1, 2-3ab, 3cd-4

R: Zijn weldaden deed God ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing

2 Tim. 2,8-13
Als wij volharden, zullen wij met Christus heersen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,
Houd Jezus Christus in gedachten,
Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan.
Zo luidt de boodschap die ik verkondig
en waarvoor ik zelfs als een misdadiger
gevangenschap heb te lijden.
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Daarom ben ik bereid alles te verdragen,
ter wille van de uitverkorenen,
opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus
en eeuwige heerlijkheid.
Hoe waar is dit woord:
„Als wij met Hem gestorven zijn
zullen wij met Hem leven.
„Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.
„Als wij Hém verloochenen
zal Hij óns verloochenen.
„Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Mt. 11, 25

Alleluia.
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels:
„Jezus, Meester, ontferm U over ons!”
Hij zag hen en sprak:
„Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden zij gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus:
„Zijn niet alle tien gereinigd?
„Waar zijn dan de negen anderen?
„Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem:
„Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 11

Rijken zijn arm en noodlijdend geworden;
die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten