9 januari ✝ Feest van de doop van de Heer

Lezingen
Heilige van de dag

Doop van de Heer

Evangelielezing

Lezing

Hymne

185

Psalmen

182

Lauden

Hymne

185

Psalmen

780

KS

186

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

799

KS

187

Vespers

Hymne

188

Psalmen

788

KS

189

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Doop van de Heer

Feest

Openingstekst

naar Mt. 3, 16-17

Toen Jezus was gedoopt, ging de hemel open;
de Geest daalde over Hem neer als een duif
en de stem van de Vader weerklonk:
Dit is mijn Zoon, mijn Veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.

Eerste lezing

Jes., 42, 1-4. 6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik behagen schep.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit. niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer.”
“Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b er7 9b-10

R:    God zegent zijn volk met vrede.

Huldigt de Heer, alle zonen van God.
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam,
knielt voor Hem neer om zijn heilige luister.

De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.

De stem van de Heer met dreunend geweld,
de stem van de Heer, ontzagwekkend!

Gods majesteit roept van over de zee,
zijn tempel weergalmt van zijn glorie.

De Heer troont boven het firmament,
daar zetelt Hij eeuwig als koning.

Tweede lezing

Hand., 10, 34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Cf. Mc., 9, 6

Alleluia.
De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.
Alleluia.

Evangelie

Mt., 3, 13- 17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus uit Galilea
naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.
Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden
“Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”
Jezus antwoordde
“Laat het nu zijn; want zo past het ons
al wat is vastgesteld te volbrengen.”
Toen liet Johannes Hem toe.
Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water.
En zie, daar ging de hemel open
en Hij zag de Geest Gods neerdalen
in de gedaante van een duif
en over zich komen.
En een stem uit de hemel sprak
“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde,
in wie Ik welbehagen heb.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.1, 32 en 34

Dit is degene van wie Johannes de Doper heeft gezegd:
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten