8 september ✝ Feest van Maria Geboorte

Lezingen
Heilige van de dag

Maria Geboorte

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1406

Psalmen

1556

Lauden

Hymne

1406

Psalmen

780

KS

1407

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

1408

Vespers

Hymne

1406

Psalmen

1567

KS

1409

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Maria Geboorte

feest

Met vreugde vieren wij de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem op de plaats van het huis waar Maria geboren is.

 

Openingstekst

Laten wij met vreugde de geboorte vieren
van de heilige maagd Maria,
want uit haar is opgegaan
de Zon van de gerechtigheid,
Christus onze God.

Eerste lezing

Mich. 5, 1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer:
Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
„In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 13 (12), 6

R:    Ik zal juichen en jubelen in de Heer. (Jes. 61, 10a)

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23
Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

(Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van  Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminadab,
Amminadab vaan Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria;
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.)
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
„Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
„Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Jes. 7, 14; Mt. 1, 21

De maagd zal een zoon ter wereld brengen,
die zijn volk zal redden uit hun zonden.

Een reactie achterlaten