8 februari ✝ Donderdag in de vijfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Hiëronymus Emiliani

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

835

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

714

Psalmen

845

KS

849

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Hiëronymus Emiliani

gedachtenis*

Hiëronymus Emiliani werd in 1486 te Venetië geboren. Als jongeman begon hij een militaire loopbaan, die hij echter later opgaf om zich geheel aan de armenzorg te kunnen wijden. Alles wat hij bezat deelde hij onder de noodlijdenden uit. Voor de verzorging van arme en ouderloze kinderen stichtte hij de orde van de reguliere clerici van Somasca bij Bergamo. Daar overleed hij bij de verzorging van de pestlijders in 1537.

 

Openingstekst

Mc. 10, 14

Zo spreekt de Heer:
Laat de kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen.
Want aan hen die zijn zoals zij
behoort het Koninkrijk van God.

Eerste lezing

I Kon. 11, 4-13
Omdat gij u niet houdt aan mijn verbond, zal Ik het koninkrijk van u afscheuren,
één stam zal Ik aan uw zoon laten, terwille van David.

Uit het eerste Boek der Koningen

Op zijn oude dag verleidden de vrouwen Salomo
tot het dienen van andere goden;
hij was de Heer zijn God
niet meer zo met hart en ziel toegedaan
als zijn vader David.
Salomo vereerde Astoret, de godin van de Sidoniërs,
en Milkom, de gruwel van de Ammonieten;
hij deed wat de Heer mishaagde
en diende Hem niet zo trouw als zijn vader David.
Zo liet Salomo in de berg ten oosten van Jeruzalem
een offerhoogte bouwen voor Kemos, de gruwel van Moab,
en voor Molek, de gruwel van de Ammonieten.
Hetzelfde deed hij voor al zijn buitenlandse vrouwen
die voor haar goden wierook wilden branden en offers brengen.
Toen werd de Heer, de God van Israël, vertoornd op Salomo,
omdat hij zich van Hem had afgekeerd,
nadat Hij hem tweemaal was verschenen.
De Heer had hem uitdrukkelijk verboden andere goden te vereren,
maar Salomo had zich niet gehouden
aan het verbod van de Heer.
Daarom zei de Heer tot hem:
„Omdat het met u zo gesteld is
en gij u niet houdt aan mijn verbond
of aan de wetten die Ik u heb opgelegd,
zal Ik het koninkrijk van u afscheuren
en het geven aan een van uw knechten.
„Maar terwille van uw vader David
zal Ik dit niet tijdens uw leven doen;
Ik zal het losscheuren uit de hand van uw zoon.
„Toch zal Ik niet het hele koninkrijk losscheuren:
één stam zal Ik aan uw zoon laten,
terwille van David, mijn dienaar,
en van Jeruzalem, de stad die Ik uitverkoren heb.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 106 (105), 3-4, 35-36, 37, 40

R: Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Gelukkig zijn zij die de voorschriften des Heren volgen
zich goed gedragen te allen tijd.

Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Uw volk mengde zich onder de heidenen
en nam hun slechte gewoonten over.

Zij bogen de knie voor hun godenbeelden,
die werden hen tot een valstrik.

Hun eigen zonen offerden zij,
hun dochters aan de demonen.

Daarom werd de Heer vertoornd op zijn volk
en walgde Hij van zijn erfdeel.

Vers voor het Evangelie

Ps.119 (118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 7, 24-30
De honden onder tafel eten van de kruimels van de kinderen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenicische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Hij sprak tot haar:
„Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
„Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem:
„Jawel, Heer.
„De honden onder tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar:
„Omdat ge dit zegt, ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt.18, 3

Dit zegt de Heer:
Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen niet binnengaan.

Een reactie achterlaten