8 december ✝ Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Lezingen
Heilige van de dag

Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1508

Psalmen

1556

Lauden

Hymne

1508

Psalmen

780

KS

1509

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1213

KS

1510

Vespers

Hymne

1511

Psalmen

1567

KS

1512

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria

hoogfeest

Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis, waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet’ (Ef. 5, 26-27).

Openingstekst

Jes. 61,10

Ik jubel en juich om de Heer,
ik verheug mij uitbundig om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met het gewaad van het heil,
mij gehuld in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Eerste lezing

Gen. 3, 9-15.20
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare.

Uit het Boek Genesis

Nadat Adam van de boom gegeten had
riep God de Heer de mens en vroeg hem:
„Waar zijt gij?”
Hij antwoordde:
„Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei:
„Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?”
De mens antwoordde:
„De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw:
„Hoe hebt ge dat kunnen doen?”
De vrouw zei:
„De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang:
„Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten!
Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven.
Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
Dit zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel!”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1.2-3ab.3c-4

R:    Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing

Ef. 1, 3-6.11-12
In Christus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij ook ons erfdeel hebben ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Lc. 1, 28

Alleluia.
Verheug u, Maria, Begenadigde,
de Heer is met u;
gij zijt gezegend onder de vrouwen.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 26-38
Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van de maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak:
„Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:
„Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn
koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel:
„Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord
„De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria:
„Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Groots is het wat er van u wordt gezegd, Maria,
want uit u is opgegaan de Zon van de gerechtigheid,
Christus onze God.
Groots is het wat er van u wordt gezegd, Maria,
want uit u is opgegaan de Zon van de gerechtigheid,
Christus onze God.

Een reactie achterlaten