8 oktober ✝ Zaterdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Leonardi

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1088

KS

1091

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1095

Vespers

Hymne

691

Psalmen

1096

KS

1098

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Johannes Leonardi

priester

gedachtenis*

Johannes Leonardi werd in 1541 geboren in Lucca te Toscane. Aanvankelijk bereidde hij zich voor op het apothekersvak, maar later zag hij hiervan af, en verlangde priester te worden. Na zijn priesterwijding preekte hij op vele plaatsen en besteedde het grootste deel van zijn tijd aan het godsdienstonderricht van kinderen. Hij stichtte de orde van de reguliere clerici van de Moeder Gods en ook een genootschap van priesters voor de verbreiding van het geloof. Dit laatste vormde de grondslag van het college van de Propaganda Fide. Hij stierf te Rome in 1609.

Openingstekst

Est. 15, 9-11

Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen
en niemand kan uw wil weerstaan.
Want Gij hebt alles geschapen:
hemel en aarde met al wat het uitspansel omvat.
Gij zijt de Heer van het heelal!

Eerste lezing

Gal. 3, 22-29
Gij zijt allen kinderen van God door het geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
De Schrift heeft de hele mensheid onderworpen
aan de macht der zonde,
zodat zij die geloven in Jezus Christus, delen in de belofte,
en wel op grond van hun geloof.

Voordat het geloof kwam
waren wij opgesloten onder bewaking van de wet,
in afwachting van het geloof
dat nog geopenbaard moest worden.
De wet is dus voor ons een soort oppasser geweest
totdat Christus zou komen
en wij door het geloof vrij zouden worden.
Maar het geloof is gekomen
en de taak van de oppasser is afgelopen.
Want gij zijt allen kinderen van God
door het geloof in Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd,
gij hebt Hem aangetrokken als een kleed.
Er is nu geen sprake meer van Jood of heiden,
slaaf of vrije, man of vrouw;
allen te zamen vormt gij één persoon in Christus Jezus.
Maar als gij bij Christus hoort,
dan zijt ge ook Abrahams ,nageslacht’,
en dus erfgenamen krachtens de belofte.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 105 (104), 2-3, 4-5,6-7

R: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of: Alleluia.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.

De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Vers voor het Evangelie

Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 27-28
Gelukkig de schoot die U gedragen heeft!
Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd, terwijl Jezus aan het spreken was,
verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe:
„Gelukkig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed.”
Maar Hij sprak:
„Veeleer gelukkig
die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Klaagl. 3, 25

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt,
voor iedere mens die Hem zoekt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten