7 oktober ✝ Zaterdag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

O.L.-Vrouw van de rozenkrans

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1555

Psalmen

977

Lauden

Hymne

1456

Psalmen

780

KS

1457

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

1564

Vespers

Hymne

691

Psalmen

992

KS

995

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

O.L.-Vrouw van de rozenkrans

gedachtenis

Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het rozenkransgebed. De liturgische viering van deze dag vestigt onze aandacht op de overweging van de mysteries van Christus, waarin de maagd Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

Openingstekst

Lc.1, 28.42

Wees gegroet, Maria, vol van genade; de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Eerste lezing

Bar. 4, 5-12. 27-29
God die u deze rampen zond
zal u ook met eeuwige blijdschap vervullen.

Uit de Profeet Baruch

Houd moed, mijn volk
dat de naam Israël draagt.
Gij werd aan de heidenen verkocht,
maar ge zijt niet verloren.
Omdat ge Gods toorn had opgewekt,
zijt ge aan uw vijanden uitgeleverd.
Ge hebt uw Schepper geërgerd
door niet aan Hem, maar aan demonen te offeren.
De eeuwige God die u voedsel gaf,
zijt ge vergeten.
Jeruzalem, dat u heeft grootgebracht,
hebt ge bedroefd.
Het zag Gods toorn over u komen en zei:
„Luistert, buren van Sion
een groot leed zond God over mij.
„Want ik zag hoe de eeuwige God
mijn kinderen gevangen liet wegvoeren.
„Met vreugde had ik hen grootgebracht,
in tranen en droefheid zag ik hen gaan.
„Laat niemand spotten met mij,
een weduwe, door iedereen verlaten,
eenzaam om de zonden van mijn kinderen.
„Zij keerden zich af van Gods gebod.
„Houdt moed, kinderen, en roep tot God;
die u dit aandeed, zal weer aan u denken.
„Weleer was uw enige gedachte God te verlaten.
„Zoekt Hem nu met al uw krachten.
„Want die u deze rampen zond;
zal u ook bevrijden
en met eeuwige blijdschap vervullen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 69 (68), 33-35, 36-37

R: God luistert naar wat een arme Hem vraagt.

Ziet toe, Beringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.
Laat hemel en aarde Hem prijzen,
de zee met al wat daar leeft.

Want God zal Sion verlossen,
Hij bouwt Juda’s steden weer op.
Zijn dienaren zullen er wonen,
er leven op eigen bezit.
Hun kroost zal het weer erven,
Gods Naam zal in ere zijn.

Vers voor het Evangelie

2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 17-24
Verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd keerden de tweeënzeventig
vol blijdschap terug en zeiden:
„Heer, zelfs de duivels
onderwerpen zich aan ons door uw Naam.”
Jezus zei hen:
„Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen.
„Ik heb u macht gegeven
op slangen en schorpioenen te treden,
te heersen over heel de kracht van de vijand;
en niets zal u kunnen schaden.
„Toch moet ge u niet verheugen over het feit
dat de duivels aan u onderworpen zijn,
maar verheugt u
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest,
en Hij sprak:
„Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
„Ja Vader,
zo heeft het U behaagd.

„Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
„Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader;
en wie de Vader is tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”
Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk
en Hij zei tot hen:
„Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet.
„Ik zeg u:
Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort
maar zij hebben het niet gehoord.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 1, 31

Zie, gij zult zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen;
ge moet Hem de naam Jezus geven.

Een reactie achterlaten