7 juni ✝ Woensdag in de negende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Z. Anna van St.-Bartholomeüs

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

821

Lauden

Hymne

709

Psalmen

824

KS

827

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

828

KS

830

Vespers

Hymne

570

Psalmen

561

KS

563

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Z. Anna van St.-Bartholomeüs

maagd

Anna Garcia werd in 1549 geboren in El Almendral (Castilië). Bij haar professie op 15 augustus 1572 werd zij door de heilige Teresia opgenomen in de groep ongeschoeide karmelitessen van het hervormde klooster van Sint-Jozef te Avila. Teresia koos haar uit als gezellin en verpleegster. Anna droeg het werk en de geest van de hervorming uit naar Frankrijk en Vlaanderen. Zoals Teresia toonde zij zich een dochter van de kerk door haar vurige ijver om zielen te redden. Zij stierf te Antwerpen op 7 juni 1626 in de Karmel die ze zelf stichtte.

Openingstekst

Ps. 2.s (24),16 en 18

Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en hulpeloos.
Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God,
vergeef al wat ik heb misdaan.

Eerste lezing

Tob. 3, 1-11. 24-25
Het gebed van Tobit en Sara vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.

Uit het Boek Tobit

In die dagen barstte Tobit van verdriet in tranen uit en bad in droefheid:
„Rechtvaardig zijt Gij Heer, en al uw werken en heel uw beleid
getuigen van uw barmhartigheid en trouw, en als Gij oordeelt
zijt Gij trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid.
„Wees mij indachtig en zie op mij neer.
„Straf mij niet om wat ikzelf en mijn voorvaders
bewust of onbewust tegen U misdaan hebben.
„Zij hebben zich aan uw geboden niet gestoord.
„Daarom hebt Gij ons prijsgegeven aan plundering, gevangenschap en dood,
en aan de spot en hoon van alle volken waaronder wij verstrooid zijn.
„Ook nu zijn al uw beschikkingen billijk, omdat Gij mij behandelt
naar mijn eigen zonden en die van mijn voorvaders.
„Wij hebben uw geboden immers niet onderhouden
en hebben ons niet trouw betoond jegens U.
„Doe daarom met mij wat U goeddunkt.
„Neem mijn levensadem terug, zodat ik ontbonden word en tot aarde verga.
„Want de dood is me liever dan het leven,
nu ik onverdiend gehoond word en in grote droefheid verkeer.
„Laat me eindelijk, uit deze benauwenis bevrijd,
gaan naar de eeuwige woonplaats.
„Wend uw aangezicht niet van me af.”

Diezelfde dag gebeurde het dat Sara, de dochter van Raguël, die in Ekbatana in
Medië woonde, beledigd werd door de dienstmeisjes van haar vader.
Zij was namelijk al aan zeven mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze
demon Asmodaus had hen gedood nog voor ze gemeenschap met haar hadden.
En nu zeiden de dienstmeisjes haar:
„Zijt gij soms niet goed wijs, dat ge die mannen van u wurgt?”
„Zeven hebt ge er al gehad, maar met geen een uw voordeel gedaan.”
„Daarom hoeft ge ons toch niet te slaan.”
„Zijn zij gestorven, ga ze dan maar achterna.”
„Dat we nooit in der eeuwigheid een zoon of dochter van u te zien krijgen.”
Op dat gezegde ging Sara naar het bovenvertrek van haar huis
en gebruikte drie dagen geen eten of drinken,
maar bleef volharden in gebed
en smeekte God onder tranen haar van die smaad te bevrijden.
Het gebed van Tobit en Sara vond verhoring
voor de heerlijke troon van de Allerhoogste.
En Rafaël, de heilige engel des Heren, werd gezonden,
om hen beiden te genezen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 (24), 2-4a, 4b-5ab, 6-7bc, 8-9

R: Tot U in den hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.

Op U vertrouw ik, beschaam mij niet,
laat niemand de spot met mij drijven.
Want wie op U rekent wordt nimmer beschaamd;
beschaamd worden zij die op U niet vertrouwen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 12, 18-27
God is geen God van doden maar van levenden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus;
deze houden dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor
„Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemands broer sterft
en een vrouw achterlaat maar geen kinderen,
dan moet zijn broer die vrouw nemen
om hem een nageslacht te geven.
„Nu waren er eens zeven broers.
„De eerste nam een vrouw
maar liet bij zijn dood geen kinderen na.
„Toen nam de tweede haar
maar ook hij stierf zonder kinderen.
„Zo ging het ook met de derde; kortom,
geen van de zeven liet kinderen na.
„Het laatste van allen stierf ook de vrouw.
„Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan,
van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn?
„Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
Jezus antwoordde:
„Zijt gij niet op een dwaalspoor,
juist omdat gij nóch de Schrift, nóch Gods macht kent?
„Wanneer de mensen uit de doden opstaan,
huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven,
maar zijn ze als engelen in de hemel.
„En wat de doden betreft,
hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen,
waar het gaat over de braamstruik,
hoe God tot hem zei:
Ik ben de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob?
„Hij is geen God van doden maar van levenden.
„Ge verkeert in grote dwaling.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.17 (16), 6

God, U roep ik aan; Gij kunt mij verhoren.
Luister naar mij, hoor wat ik U zeg.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten