7 juni ✝ Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

Lezingen
Heilige van de dag

Heilig Hart

Evangelielezing

Lezing

Hymne

581

Psalmen

Lauden

Hymne

581

Psalmen

780

KS

582

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1215

KS

583

Vespers

Hymne

584

Psalmen

585

KS

586

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Heilig Hart

hoogfeest

 

 

 

Openingstekst

Ps. 33 (32),11 en 19

De gedachten van zijn hart gelden alle geslachten:
Hij zal hen redden van de dood,
Hij zal hun voedsel geven, als zij honger hebben.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
wij herdenken de wonderen van Jezus’ liefde jegens ons
bij deze viering van het Hart van uw beminde Zoon.
Wij bidden U:
laat ons uit deze bron van genade
uw gaven in overvloed ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Hos., 11, 1.3-4.8c-9
Mijn hart slaat om.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
„Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.
„Ik ben het
die Efraïm heb leren lopen,
die hem bij zijn armen heb gevat.
„Zij echter wilden maar niet weten,
dat Ik het was die hen behoedde.
„Met zachte leidsels heb Ik hen gemend,
met teugels van liefde.
„Ik was voor hen als degenen
die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt.
„Ik reikte hem zijn voedsel toe.
„Mijn hart slaat om,
heel mijn binnenste wordt week.
„Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen,
Efraïm niet opnieuw te gronde richten,
want Ik ben God, Ik ben geen mens,
Ik ben de Heilige in uw midden.
„Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jes., 12, 2-3, 4bcd, 5-6

R:    De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

De dag is nabij dat ge water zult putten
met opgeruimd hart uit de bron van het heil.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam.
Verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Tweede lezing

Ef., 3, 8-12. 14-19
De liefde van Christus die alle kennis te boven gaat.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Aan mij, de allerminste van alle heiligen
is de genade gegeven,
aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen
en de volvoering van het geheim in het licht te stellen.
Het was van eeuwigheid verborgen in God,
de Schepper van het heelal,
opdat door middel van de kerk
thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen
de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden.
Zo was zijn eeuwig voornemen
dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij,
door het geloof in Hem
vol vertrouwen de vrije toegang tot God.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader
naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt:
moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat uw diepste wezen machtig wordt gesterkt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in uw hart
en dat gij geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Moogt gij in staat zijn, met alle heiligen te vatten
wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus
die alle kennis te boven gaat.
Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

1 Joh., 4, 10b

Alleluia.
God heeft ons het eerst liefgehad. Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Joh., 19, 31-37
Men doorstak zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Aangezien het voorbereidingsdag was
en de Joden niet wilden
dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven
– het was bovendien een grote sabbat –
vroegen zij aan Pilatus verlof
de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Daarom kwamen de soldaten
en sloegen
zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd
de benen stuk.
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was
sloegen zij Hem de benen niet stuk,
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
terstond kwam er bloed en water uit.
Die het gezien heeft getuigt hiervan;
zijn getuigenis is waar
en hij weet dat hij de waarheid zegt,
opdat ook gij zoudt geloven.
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden:
Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld,
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt:
Zij zullen opzien naar Hem die hebben doorstoken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten