7 december ✝ Donderdag in de eerste week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Ambrosius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

835

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

838

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

1632

Vespers

Hymne

1511

Psalmen

1552

KS

1507

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Ambrosius

bisschop en kerkleraar

gedachtenis

Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier uit Romeinse ouders geboren. Na zijn studies te Rome begon hij zijn ambtelijke loopbaan te Sirmium. Toen hij zich in 374 te Milaan bevond, werd hij onverwacht tot bisschop van die stad gekozen en op 7 december gewijd. Met grote nauwgezetheid vervulde hij zijn taak en getuigde van een grote liefde voor allen zonder onderscheid. Hij was een goede herder en geloofsverkondiger. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk. In woord en geschrift toonde hij zich een verdediger van het geloof tegen de Arianen. Hij stierf op paaszaterdag 4 april 397.

Openingstekst

naar Ps.119 (118),151-152

Gij zijt nabij, Heer, en al uw wegen zijn betrouwbaar;
reeds lang weet ik door uw getuigenis: Gij zijt in eeuwigheid.

Eerste lezing

Jes. 26, 1-6
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Op die dag zal dit lied gezongen worden
in het land van Juda:
Een sterke stad is de onze,
de bescherming van de Heer dient haar tot muur en wal.
Opent de poorten en laat binnentrekken
de rechtvaardige natie die Hem trouw gebleven is.
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Vertrouw op de Heer voor immer en altijd,
want de Heer is een rots die de eeuwen trotseert.
Hij vernedert die in de hoogte wonen.
Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden;
Hij laat ze neerstorten in de diepte,
Hij laat ze vallen in het stof.
Ze worden door voeten vertrapt,
de voeten van armen, de voeten van de zwakken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 118 (117), 1, 8-9, 19-21, 25-27a

R:     Gezegend die komt met de Naam van de Heer.
of: Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen;
en beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed!
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;
wij zegenen u uit het huis des Heren;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

Vers voor het Evangelie

Jes. 40, 9-10

Alleluia.
Vreugdebode van Sion, verhef uw stem met kracht;
zie, de Heer uw God zal komen met luister.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 21.24-27
Hij die de wil doet van de Vader zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
„Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
„De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
„Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
„De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Tit. 2,12-13

Laten wij rechtvaardig en godsdienstig leven in deze tijd
en hoopvol uitzien naar de komst in heerlijkheid van onze grote God.

Een reactie achterlaten