7 juni ✝ Dinsdag in de tiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Z. Anna van St.-Bartholomeüs

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

914

Lauden

Hymne

705

Psalmen

918

KS

921

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

924

Vespers

Hymne

706

Psalmen

925

KS

928

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

Z. Anna van St.-Bartholomeüs

maagd

Anna Garcia werd in 1549 geboren in El Almendral (Castilië). Bij haar professie op 15 augustus 1572 werd zij door de heilige Teresia opgenomen in de groep ongeschoeide karmelitessen van het hervormde klooster van Sint-Jozef te Avila. Teresia koos haar uit als gezellin en verpleegster. Anna droeg het werk en de geest van de hervorming uit naar Frankrijk en Vlaanderen. Zoals Teresia toonde zij zich een dochter van de kerk door haar vurige ijver om zielen te redden. Zij stierf te Antwerpen op 7 juni 1626 in de Karmel die ze zelf stichtte.

Openingstekst

Ps. 27 (26),12

De Heer is mijn licht en mijn redding, wie zou ik vrezen?
De Heer is de beschermer van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij.

Eerste lezing

I Kon. 17, 7-16
De pot met meel raakte niet leeg
naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen
droogde de beek uit waar Elia zich ophield,
want het had op de aarde niet meer geregend.
Toen kwam het woord van de Heer tot Elia
„Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen ;
Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen.”
Hij vertrok dus naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep tot haar:
„Wees zo goed en haal in uw kruik een beetje water voor mij ;
ik zou graag wat drinken.”
Toen zij het ging halen, riep hij haar na:
„Wees zo goed en breng ook een stuk brood mee.”
De vrouw antwoordde
„Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer ;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en een beetje olie in de kruik.
„Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken ;
daarna wacht ons de dood.”
Elia antwoordde:
„Vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan zijt,
maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij
en breng mij dat ;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
„Want – zo zegt de Heer, de God van Israël –
de pot met meel raakt niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
totdat de Heer het weer laat regenen.”
Toen ging zij heen en deed wat Elia gezegd had,
en dag aan dag hadden zij te eten,
hij, zij en haar gezin.
De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 4, 2-3, 4-5, 7-8

R: Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.

Gij die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed !

Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten,
hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog ?

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.

Vreest Hem en hoedt u voor zonde,
wat ge bedenkt in doorwaakte nachten spreekt het niet uit.

Gij hebt mijn dart met vreugde vervuld,
meer dan een rijke oogst mij kan geven.

Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

Evangelie

5, 13-16
Gij zijt het zout der aarde.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij zijt het zout der aarde.
„Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten ?
„Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
„Gij zijt het licht der wereld.
„Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt !
„Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
„Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.18 (17), 3

De Heer is mijn steun en mijn sterkte;
Hij brengt mij in veiligheid. Hij is mijn God en mijn Helper.

Menu sluiten