7 april ✝ tweede paaszondag

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

364

Lauden

Hymne

355

Psalmen

780

KS

410

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

784

KS

358

Vespers

Hymne

359

Psalmen

360

KS

411

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

hoogfeest

Openingstekst

1 Petr. 2, 2

Verlangt als pasgeboren kinderen naar melk,
naar zuiver voedsel voor uw geest
om als verlosten op te groeien. Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 4, 32-35
Één van hart en één van ziel.

Uit de Handelingen der Apostelen

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde,
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.
Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten
deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 118 (117), 2-4, 22-24, 25-27a

R:     Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
of:
Alleluia.

Stammen van Israël dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen

Herhaalt het dienaren van de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!

De steen die de bouwers hebben versmaad
die is tot hoeksteen geworden.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Ach Heer, geef ons uw heil,
ach Heer, geef ons voorspoed.

Begeeft u in optocht met lovertakken,
tot bij de horens van het altaar.

Tweede lezing

1Joh.,5, 1-6
Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,
Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Sequentie

Sequentie is optioneel

Vers voor het Evangelie

Joh., 20, 29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,
zegt de Heer.
Zalig die niet zien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 20, 19-31
Na acht dagen kwam Jezus.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren
uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
„Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
„Vrede zij u.
„Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
„Ontvangt de heilige Geest.
„Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
„Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
„Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
„Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
„Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
„Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
„Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
„Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?
„Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele
andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven
dat Jezus de Christus is de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Joh. 20, 27

(Jezus zei tot Tomas:)
Steek uw hand uit en bezie de plaats van de nagelen,
en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Alleluia.