7 januari ✝ Zaterdag in de kersttijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Raimundus van Penyafort

Evangelielezing

Lezing

Hymne

734

Psalmen

977

Lauden

Hymne

735

Psalmen

983

KS

147

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

148

Vespers

Hymne

739

Psalmen

149

KS

151

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Raimundus van Penyafort

priester

gedachtenis*

Raimundus werd geboren rond het jaar 1175 nabij Barcelona. Als kanunnik van de kathedraal trad hij in bij de dominicanen. Op last van paus Gregorius IX gaf hij de pauselijke decretalen als één grote wettenverzameling uit. Als generaal van de dominicanen gaf hij zijn orde een goede wetgeving. Eén van zijn belangrijkste geschriften is de Summa casuum, samengesteld ten behoeve van biechtvaders. Hij stierf op 6 januari 1275.

Openingstekst

Gal 4, 4-5

God heeft zijn eigen Zoon gezonden,
geboren uit een vrouw,
om ons tot zijn zonen te maken.

Eerste lezing

1 Joh. 5, 14-21
God luistert naar ons als wij Hem iets vragen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Ons vertrouwen op God geeft ons de zekerheid
dat Hij naar ons luistert
als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.
En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert
mogen wij er ook zeker van zijn
dat onze gebeden al zijn verhoord.
Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven
die niet voert tot de dood,
moet hij voor zijn broeder bidden
en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen,
als zijn zonde hem niet doodt.
Want er is een zonde die voert tot de dood;
hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is
brengt niet elke zonde de dood.
Wij weten dat een kind van God niet zondigt;
de Zoon van God behoedt hem
en de boze heeft geen vat op hem.
Wij weten dat wij bij God horen
terwijl de hele wereld in de macht van de boze ligt.
Wij weten dat de Zoon van God gekomen is
en dat Hij ons inzicht gegeven heeft
om de waarachtige God te kennen,
en wij zijn in de waarachtige God
want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon.
Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!
Kinderen, wacht u voor valse goden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 149, 1-2, 3-4, 5, 6a, 9b

R:       Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of:
Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
De luister van deze dag is een licht om ons heen;
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties,
want vandaag verscheen een groot licht op aarde.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 2, 1-12
Jezus maakt te Kana een begin met de tekenen en openbaart zijn heerlijkheid.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
Jezus en zijn leerlingen
waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn opraakte
zei de moeder van Jezus tot Hem:
“Ze hebben geen wijn meer.”
Jezus zei tot haar:
“Vrouw, is dat soms uw zaak?
Nog is mijn uur niet gekomen.”
Zijn moeder sprak tot de bedienden:
“Doet maar wat Hij u zeggen zal.”
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden
zes stenen kruiken,
elk met een inhoud van twee of drie metreten.
Jezus zei hun:
“Doet die kruiken vol water.”
Zij vulden ze tot bovenaan toe.
Daarop zei Hij hun:
“Schept er nu wat uit
en brengt dat aan de tafelmeester.”
Dat deden ze,
en zodra de tafelmeester het water proefde
dat in wijn veranderd was
– hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel –
riep hij de bruidegom en zei hem:
“Iedereen zet eerst de goede wijn voor
en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere.
U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen
en openbaarde zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm,
Hijzelf en zijn moeder,
de broeders en zijn leerlingen;
maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.1,16

Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen:
genade op genade.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten