6 september ✝ Woensdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

930

Lauden

Hymne

709

Psalmen

932

KS

937

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

710

Psalmen

942

KS

945

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

Openingstekst

Ps. 86 (85), 3 en 5

Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.
Want Gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind
en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen.

Eerste lezing

Kol. 1, 1-8
Het woord van de waarheid kwam tot u
en is bezig vrucht te dragen in heel de wereld.

Begin van de brief va de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Timóteüs,
aan de gemeente van Kolosse,
onze broeders in het geloof en in Christus.
Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader!

Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus dank,
telkens als wij u in onze gebeden gedenken.
Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus
en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt,
omdat gij bezield zijt door de hoop
op wat voor u in de hemel is weggelegd.
Gij hebt daarvan het eerst vernomen
toen het evangelie, het woord van de waarheid tot u kwam.
In heel de wereld
is het trouwens bezig vrucht te dragen en te gedijen,
evenals bij u, sinds de dag dat gij gehoord hebt
van Gods genade en haar in waarheid hebt erkend.
Zo hebt gij het geleerd van Epafras, onze dierbare medewerker
die voor u een vertrouwd dienaar van Christus is.
Van hem hebben wij vernomen
welke liefde door de Geest in u gewekt is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 52 (51), 10, 11

R: Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer.

Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom,
vertrouw op zijn goedheid voor immer.

U, Heer, zal ik altijd danken,
want Gij hebt dit alles gedaan.
Uw Naam zal ik loven voor al uw getrouwen,
omdat Gij goedgunstig zijt.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 4, 38-44
Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm
en ging het huis van Simon binnen.
Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had
riepen ze voor haar zijn hulp in.
Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan
en gaf een streng bevel aan de koorts.
Zij werd ervan bevrijd
en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen.
Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar Hem toe;
die zieken leden aan velerlei kwalen.
Hij genas hen door ze een voor een de handen op te leggen.
Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden:
„Gij zijt de Zoon van God.”
Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken,
want zij wisten dat Hij de Messias was.
Toen het dag geworden was ging Hij naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats.
De mensen zochten Hem echter, kwamen waar Hij was
en poogden Hem vast te houden
om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten.
Maar Hij sprak tot hen:
„Ik moet ook aan andere steden
de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.”
En Hij predikte in de synagogen van het Joodse Land.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 31(30), 20

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vereren!

Een reactie achterlaten