6 oktober ✝ Vrijdag in de zesentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Bruno

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

850

Lauden

Hymne

717

Psalmen

852

KS

856

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

718

Psalmen

861

KS

864

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Bruno

priester

gedachtenis*

Omstreeks 1035 te Keulen geboren, genoot Bruno zijn opleiding te Parijs en werd vervolgens priester gewijd. Aanvankelijk doceerde hij theologie, maar gedreven door het verlangen naar een leven in eenzaamheid, stichtte hij een klooster in het bergland van de Grande-Chartreuse. Naar Rome ontboden, stond hij paus Urbanus II bij in de moeilijke omstandigheden waarin de kerk toen verkeerde. Hij stierf bij La Torre in Calabrië in het jaar 1101.

Openingstekst

Dan. 3, 31. 29-30. 43. 42

Alles wat Gij ons liet overkomen, Heer,
hebt Gij met recht en reden gedaan,
want wij hebben tegen U gezondigd
en uw geboden niet onderhouden.
Maar verheerlijk nu uw Naam
en behandel ons overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Eerste lezing

Bar. 1, 15-22
Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God.

Uit de Profeet Baruch

De Heer onze God is rechtvaardig,
maar wij, Judeeërs en burgers van Jeruzalem,
onze koningen en edelen,
onze priesters en profeten en onze voorvaderen
staan nu vol schaamte voor Hem:
wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God.
Ongehoorzaam waren wij;
wij hebben niet naar Hem geluisterd
en niet geleefd volgens zijn voorschriften.
Vanaf de tijd dat de Heer onze God
onze voorouders uit Egypte leidde
tot vandaag toe waren wij Hem ongehoorzaam;
in onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar Hem geluisterd.
Zo hebben ons tot op heden
de rampen en de vervloekingen getroffen,
die de Heer zijn dienaar Mozes liet afkondigen
bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte
naar het land van melk en honing.
Wij hebben niet geluisterd
naar de woorden van de profeten
die de Heer onze God ons gezonden had.
Wij gingen hardnekkig onze eigen weg,
dienden andere goden
en deden wat de Heer onze God mishaagt.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 79 (78), 1-2, 3-5, 8, 9

R: God van ons heil, om uw Naam, bevrijd ons.

God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen,
zij hebben uw heilige tempel ontwijd
en maakten uw stad tot een puinhoop.
Uw dienaren hebben zij omgebracht,
hun lijken liggen als aas voor de vogels,
de wilde dieren eten hun vlees.

Als water vloeide hun bloed van de muren
en niemand was er die hen begroef.
Wij wekken de spotlust van onze buren,
die rondom ons wonen smalen op ons.
Hoelang nog, Heer? blijft Gij eeuwig verbolgen
en laat Gij uw gramschap branden als vuur?

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
komt met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden.

Vers voor het Evangelie

2 Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 10, 13-16
Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus:
„Wee u, Chórazin, wee u, Betsaïda!
„Tyrus en Sidon zouden reeds lang, neerzittend in zak en as,
zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaats gevonden.
„Ja, het lot van Tyrus en Sidon
zal bij het oordeel beter te dragen zijn dan dat van u.
„En gij, Kafarnaüm
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
„Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
„Wie naar u luistert, luistert naar Mij;
en wie u verstoot, verstoot Mij.
„Wie Mij verstoot
verstoot Hem die Mij gezonden heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.119 (118), 49-50

Gedenk, Heer, het woord, tot uw dienaar gesproken;
waardoor Gij mij hoop hebt gegeven.
Dit is mijn troost in al mijn ellende.

Een reactie achterlaten