6 maart ✝ Woensdag in de derde week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Coleta

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

742

Psalmen

1043

KS

247

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

1047

KS

212

Vespers

Hymne

740

Psalmen

1051

KS

249

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Coleta

maagd

gedachtenis*

Coleta werd in Corbie in Picardië geboren in 1381 en trad in de Derde Orde van de heilige Franciscus. Zij werkte aan de hervorming van haar orde en stichtte meerdere kloosters van Arme Clarissen, ook Coletienen genoemd. Zij stierf te Gent op 6 maart 1447 in het klooster dat zij zelf had opgericht.

 

Openingstekst

Ps.119 (118),133

Leid mijn schreden op de weg van uw woord
en laat geen kwaad mij overheersen.

Eerste lezing

Deut. 4, 1.5-9
Handel naar de voorschriften van de Heer, en breng ze stipt ten uitvoer.

Uit het Boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
„Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer,
en handel daarnaar.
Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd,
zoals de Heer uw God mij had opgedragen.
Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken
uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen,
zullen ze zeggen:
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
Is er soms een andere grote natie,
aan wie hun goden zo nabij zijn
als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem aanroepen?
Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef?
Wees dus op uw hoede en zorg er voor,
dat gij niet vergeet wat gij met eigen ogen gezien hebt.
Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan
en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 147, 12-13, 15-16, 19-20

R:    Loof nu de Heer, Jeruzalem!

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als as.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

Vers voor het Evangelie

  1. Lc. 8, 15

Zalig zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Evangelie

Mt. 5, 17-19
Wie de voorschriften onderhoudt en leert zal groot geacht worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen;
Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.
Want voorwaar, Ik zeg u:
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
Wie dus een van die voorschriften,
zelfs het geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 16 (15),11

Gij wijst mij de weg ten leven;
Gij laat mij vreugde vinden bij U, Heer.

Een reactie achterlaten