6 juni ✝ Donderdag in de 9e week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Norbertus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

712

Psalmen

Lauden

Hymne

713

Psalmen

838

KS

841

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

842

KS

845

Vespers

Hymne

584

Psalmen

576

KS

578

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Norbertus

gedachtenis*

Norbertus, uit het geslacht van de graven van Gennep, werd omstreeks 1080 geboren. Als kanunnik van de dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds leven. Na zijn bekering tot een evangelische levenswijze werd hij in 1115 priester gewijd. Als rondtrekkend prediker, levend naar het voorbeeld van de apostelen, riep hij de gelovigen op tot een leven van bekering. Op aandringen van de bisschop van Laon vestigde hij zich met zijn gezellen te Prémontré waar hij de grondslag legde van de norbertijnenorde. In 1126 werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen. In deze hoedanigheid hervormde hij het christelijk leven en verbreidde het geloof bij de naburige heidense bevolking. Hij stierf in 1134.

Openingstekst

Ps. 25 (24),16 en 18

Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en hulpeloos.
Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God,
vergeef al wat ik heb misdaan.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

God, uw voorzienigheid faalt nooit in haar beschikkingen.
Wij bidden U:
wend van ons af wat kan schaden
en geef alles wat ons heilzaam kan zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

II Tim. 2, 815
Het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,
Houd Jezus Christus in gedachten,
Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan.
Zo luidt de boodschap die ik verkondig
en waarvoor ik zelfs als een misdadiger
gevangenschap heb te lijden.
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.
Daarom ben ik bereid alles te verdragen,
terwille van de uitverkorenen,
opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus
en eeuwige heerlijkheid.

Hoe waar is dit woord:
„Als wij met Hem gestorven zijn
zullen wij met Hem leven.
„Als wij volharden,
zullen wij met Hem heersen.
„Als wij Hém verloochenen
zal Hij óns verloochenen.
„Als wij ontrouw zijn
blijft Hij trouw zichzelf
verloochenen kan Hij niet.”

Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen
en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden,
die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders.
Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God,
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen;
spreek het woord van de waarheid rechtuit.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 8-9, 10, 14

R: Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 12, 28b-34
Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe
en legde hij Hem de vraag voor:
„Wat is het allereerste gebod?”
Jezus antwoordde:
„Het eerste is:
„Hoor, Israël!
„De Heer onze God is de enige Heer.
„Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
„Het tweede is dit:
„Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
„Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem:
„Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd
Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem;
en Hem beminnen met heel zijn hart,
heel zijn verstand en heel zijn kracht
en de naaste beminnen als zichzelf,
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.”
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem:
„Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten