6 juli ✝ Zaterdag in de 13e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Maria Goretti, maagd en martelares

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

868

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

871

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

877

Vespers

Hymne

691

Psalmen

887

KS

891

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Maria Goretti, maagd en martelares

Maria Goretti, in 1890 te Corinaldi in Italië geboren, was een kind uit een arm gezin. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij haar zorgen voor het huishouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Zij stierf in 1902 aan de verwondingen, opgelopen door haar weigering om in te gaan op de oneerbare verlangens van een buurjongen.

EERSTE LEZING

Am. 9, 11-15
Ik herstel mijn volk Israël
en Ik zal hen planten in hun eigen grond.

Uit de Profeet Amos
Zo spreekt de Heer:
„Op die dag herstel Ik de bouwvallige hut van David,
dicht Ik haar scheuren,
zet Ik weer overeind wat is neergehaald
en bouw Ik haar op als weleer.
„Wat er is overgebleven van Edom
en van al de volken waarover mijn Naam is uitgeroepen,
dat nemen zij dan in bezit,”
– zo luidt de godsspraak van de Heer, die dit voltrekt.
„Zie de dagen komen – zegt de Heer –
dat de ploeger de maaier op de voet volgt
en de druiventreden de zaaier,
dat de bergen stromen van de most
en alle heuvels ervan druipen.
„Dan herstel Ik mijn volk Israël
in zijn vroegere staat,
dan herbouwen zij de verwoeste steden en bewonen die weer,
dan planten zij wijngaarden en drinken hun wijn,
leggen zij boomgaarden aan en eten hun vruchten.
„Ik zal hen planten in hun eigen grond
en zij worden niet meer weggerukt
uit de grond die Ik hun heb gegeven.”
Zo spreekt de Heer, uw God.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Ps. 85 (84), 9, 11-12, 13-14
R: Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Ps. 19 (18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt. 9, 14-17
De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn zolang de bruidegom bij hen is?

allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.
Op zekere dag
kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag:
„Waarom vasten wij en de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet?”
Jezus sprak tot hen:
„De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn
zolang de bruidegom bij hen is?
„Er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen;
dan zullen zij vasten.
„Niemand gebruikt voor een oud kleed
een verstellap van ongekrompen stof;
want het ingezette stuk trekt aan het kleed
en de scheur wordt nog groter.
„Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken,
anders bersten de zakken,
de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren.
„Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken;
dan blijven beide behouden.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.