6 februari ✝ Dinsdag in de vijfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Amandus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1593

Psalmen

806

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

809

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

1601

Psalmen

817

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Amandus

bisschop

gedachtenis

Amandus, afkomstig uit Aquitanië, werd tot missionerend bisschop (zonder vaste zetel) gewijd en kwam in de 7e eeuw in ons land. Hij arbeidde vooral in Haspengouw, Brabant, Gent en Antwerpen. Hij stichtte de abdijen van Drongen, van Sint-Baafs en Sint-Pieter te Gent. In 647 werd hij voor korte tijd belast met het bestuur van het bisdom Tongeren-Maastricht. Terecht wordt hij ‘de apostel van Vlaanderen’ genoemd. Hij is overleden op 6 februari van het jaar 679 of 684, in de abdij van Elno, het latere Saint-Amand-les-eaux (N. Frankrijk).

 

Openingstekst

Ez. 34,11 en 23-24

Zo spreekt de Heer: Ik zal mijn schapen bezoeken
en hun een herder geven om hen te weiden;
Ik, de Heer, zal hun God zijn.

Eerste lezing

I Kon. 8, 22-23.27-30
Gij helt gezegd dat uw naam daar zal wonen en dat Gij er zult luisteren
naar de smeekbede van uw volk Israël.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan,
ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël.
Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei:
„Heer, God van Israël,
buiten U is er geen god in de hemel daarboven
of hier beneden op aarde,
die zo goedertieren is en zo getrouw
aan het verbond met uw dienaren
die met heel hun hart hun schreden naar U richten.

„Maar zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen?
„Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen U niet bevatten!
„Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb?
„Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar,
Heer mijn God,
en luister naar zijn roepen
en naar het gebed dat uw dienaar vandaag tot U richt.
„Laat uw ogen dag en nacht waken over deze tempel
en over het heiligdom waarvan Gij gezegd hebt
dat uw naam daar zou wonen, en luister naar het gebed
dat uw dienaar op deze plaats tot U richt.
„Luister dan naar de smeekbede van uw dienaar
en van uw volk Israël,
die zij op deze plaats tot U zullen richten.
„Ja, Gij zult het horen vanuit de hemel, uw woonstede.
„Luister dan en schenk vergiffenis.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 84 (83), 3, 4, 5, 10, 11

R: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;

voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God!

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.

God, mijn beschermer, zie omlaag,
zie om naar uw gezalfde.

Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.

Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

Vers voor het Evangelie

  1. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 7, 1-13
Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

Eens kwamen de Farizeeën
en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen,
en ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine,
dat wil zeggen, ongewassen handen aten.
De Farizeeën immers en al de Joden eten niet
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben,
daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen;
komen ze van de markt,
dan eten ze niet voordat zij zich gereinigd hebben;
zo zijn er nog vele andere dingen
waaraan ze bij overlevering vasthouden
het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.

Daarom
stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem de vraag:
„Waarom gedragen uw leerlingen zich niet
volgens de overlevering van de voorvaderen,
maar eten zij met onreine handen?”
Hij antwoordde hun:
„Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars geprofeteerd!
„Zo toch staat er geschreven:
Dit volk eert Mij met de lippen maar hun hart is ver van Mij.
Zij eren Mij, maar zonder zin,
en mensenwet is wat zij leren.
„Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen:
kruiken en bekers afwassen en meer van dergelijke dingen doet ge.
„Het is fraai,
– vervolgde Hij –
dat gij het gebod van God buiten werking stelt
om uw overlevering te handhaven!
„Mozes heeft immers gezegd:
Eer uw vader en uw moeder, en
Wie zijn vader of moeder vervloekt moet sterven.
„En toch leert gij
Als iemand tot zijn vader of moeder zegt
alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban,
– dat betekent: offergave –
dan staat ge hem niet meer toe
iets voor zijn vader of moeder te doen.
„Zo maakt ge het woord Gods krachteloos
ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft.
„En ge doet meer van dergelijke dingen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.15,16

Dit zegt de Heer: Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.

Een reactie achterlaten