6 december ✝ Dinsdag in de tweede week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

H. Nicolaas

Evangelielezing

Lezing

Hymne

727

Psalmen

914

Lauden

Hymne

729

Psalmen

918

KS

29

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

11

Vespers

Hymne

725

Psalmen

925

KS

30

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Nicolaas

bisschop

Nicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië (Turkije) en stierf tegen het midden van de vierde eeuw. Vooral sedert de tiende eeuw wordt hij in de gehele kerk vereerd. De stad Bari (Italië) bewaart zijn relieken.

Openingstekst

naar Zach.14, 5 en 7

De Heer zal komen en al zijn heiligen met Hem,
en op die dag zal er een groot licht verschijnen.

Eerste lezing

Jes. 40, 1-11
God troost zijn volk.

Uit de Profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn Stad, – zegt uw God -,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
“Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des Heren heeft het gezegd!”
Een stem spreekt: “Roep!”
En ik vraag: “Wat moet ik roepen?”
“Alle vlees is als gras,
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
het gras verdort,
de bloem verwelkt zodra een hete wind erover blaast
het gras zijn de mensen!
Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!”

“Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2, 3, 10ac, 11-12, 13

R:    God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40,9).

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Kom Heer, blijf niet uit,
en delg de misdaden van uw volk.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 18, 12-14
God wil niet dat deze kleinen verloren gaan.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wat dunkt u?
Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde?
En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

2 Tim. 4, 8

Met de krans der gerechtigheid
zal de rechtvaardige Rechter hen belonen
die met liefde uitzien naar zijn komst.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten