6 oktober ✝ Donderdag in de zevenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Bruno

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Bruno

priester

gedachtenis*

Omstreeks 1035 te Keulen geboren, genoot Bruno zijn opleiding te Parijs en werd vervolgens priester gewijd. Aanvankelijk doceerde hij theologie, maar gedreven door het verlangen naar een leven in eenzaamheid, stichtte hij een klooster in het bergland van de Grande-Chartreuse. Naar Rome ontboden, stond hij paus Urbanus II bij in de moeilijke omstandigheden waarin de kerk toen verkeerde. Hij stierf bij La Torre in Calabrië in het jaar 1101.

Van de dag

Openingstekst

Est. 15, 9-11

Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen
en niemand kan uw wil weerstaan.
Want Gij hebt alles geschapen:
hemel en aarde met al wat het uitspansel omvat.
Gij zijt de Heer van het heelal!

Eerste lezing

Gal. 3, 1-5
Hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden of door te geloven in de boodschap van het evangelie?

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Domme Galaten, wie heeft u behekst!
Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd
beschreven als de gekruisigde?
Eén ding wil ik van u horen
hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie?
Hoe kunt ge zo dom zijn!
Ge zijt begonnen met de Geest, wilt ge nu eindigen met het vlees?
Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets?
Dat kan ik niet aannemen.
Nogmaals,
als God u de Geest geeft en wonderen onder u bewerkt,
is dat omdat ge de wet onderhoudt
of omdat ge luistert en gelooft?

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

R: Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;

zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten

Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.

Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen;

om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;

in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

Vers voor het Evangelie

  1. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 11, 5-13
Vraagt en u zal gegeven worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Stel dat iemand van u een vriend heeft.
„Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt:
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
„Zou die ander van binnen uit dan antwoorden:
Val me niet lastig;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed;
ik kan niet opstaan om het te geven?
„Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
„Tot u zeg Ik hetzelfde:
Vraagt en u zal gegeven worden;
zoekt en gij zult vinden;
klopt en er zal worden opengedaan.
„Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt;
en voor wie klopt doet men open.
„Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon
een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt?
„Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven?
„Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven
„Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Klaagl. 3, 25

Goed is de Heer voor wie op Hem hoopt,
voor iedere mens die Hem zoekt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten