6 augustus ✝ Feest van de gedaanteverandering van de Heer

Lezingen
Heilige van de dag

Gedaanteverandering van de Heer

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1368

Psalmen

1366

Lauden

Hymne

1368

Psalmen

780

KS

1370

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

987

KS

1371

Vespers

Hymne

1372

Psalmen

1373

KS

1374

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Gedaanteverandering van de Heer

feest

Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen.

Openingstekst

naar Mt.17, 5

Toen Jezus van gedaante werd veranderd,
verscheen de heilige Geest in een lichtende wolk
en klonk de stem van de Vader:
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld:
luistert naar Hem.

Eerste lezing

Dan. 7, 9-10.13-14
Zijn kleed was wit als sneeuw.

Uit de Profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 97 (96), 1-2.5-6.9

R:    De Heer is koning
heel de aarde staat onder zijn macht.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Want heel de aarde staat onder uw macht,
Gij zijt de hoogste der goden.

Tweede lezing

2 Petr. 1, 16-19
Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

(Wanneer het feest op een weekdag valt
wordt de eerste of tweede lezing genomen als eerste lezing
en vervalt de tweede lezing.)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst
van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd:
“Deze is mijn geliefde Zoon
in Wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Mt. 17, 5c

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld;
luistert naar Hem.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 9, 28b-36
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Jezus
Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus:
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Joh. 3, 2

Wanneer Christus verschijnt,
zullen wij aan Hem gelijk zijn,
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten