6 januari ✝ Vrijdag in de kersttijd

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

734

Psalmen

962

Lauden

Hymne

735

Psalmen

964

KS

143

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

145

Vespers

Hymne

731

Psalmen

973

KS

145

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Openingstekst

Ps. 112 (111), 4

Een licht is in de nacht opgegaan voor de vromen:
de Heer, die goed is, barmhartig en rechtvaardig.

Eerste lezing

1 Joh. 5, 5-13
Er zijn drie getuigen: de Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen
niet door water alleen maar door water en door bloed.
De Geest betuigt het
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft;
God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.
Wie in de Zoon van God gelooft
draagt Gods getuigenis in zijn hart.
Wie God geen geloof schenkt
maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert
Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.
En dit is de zin van het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft
heeft leven gevonden;
wie de Zoon van God niet heeft
heeft ook het leven niet.
Ik heb u deze brief geschreven
om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt,
gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

R:     Loof nu de Heer, Jeruzalem!
of:
Alleluia.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 1, 6b-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde: in U heb Ik welbehagen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

Johannes droeg een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde;
in U heb Ik welbehagen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

1 Joh. 4, 9

God heeft zijn liefde onder ons geopenbaard,
want Hij heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden
om ons het leven te brengen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten