5 september ✝ Dinsdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

914

Lauden

Hymne

705

Psalmen

918

KS

921

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

922

KS

924

Vespers

Hymne

706

Psalmen

925

KS

928

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

 

Openingstekst

Ps. 86 (85), 3 en 5

Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.
Want Gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind
en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen.

Eerste lezing

1 Tess. 5, 1-6. 9-11
Onze Heer Jezus Christus is voor ons gestorven
opdat wij met Hem verenigd zouden leven.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Het heeft geen zin, broeders en zusters,
u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed
dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen: ,Er heerst vrede en veiligheid’,
juist dan overvalt hen plotseling het verderf
zoals weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen.
Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen, als de anderen
maar waken en nuchter zijn.
Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan
maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus,
die voor ons gestorven is opdat wij,
wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven.
Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen,
zoals gij trouwens al doet.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14

R: Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen
zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 4, 31-37
Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea
en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
omdat Hij sprak met gezag.

Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was
door een onreine geest en die luid begon te schreeuwen:
„Jezus van Nazaret,
wat hebben wij met elkaar te maken?
„Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten?
„Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
„Zwijg stil en ga van hem weg.”
De boze geest slingerde hem tussen de mensen
en ging van hem weg
zonder hem enig letsel te hebben toegebracht.
Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar:
„Wat is dat voor een woord,
dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft
dat ze weggaan?”
En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 31(30), 20

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vereren!

Een reactie achterlaten