5 februari ✝ Maandag in de vijfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Agatha

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

792

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

794

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

801

Vespers

Hymne

1618

Psalmen

802

KS

1621

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Agatha

maagd en martelaar

gedachtenis

Agatha onderging de marteldood te Catania op het eiland Sicilië, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Decius. Haar verering heeft zich spoedig na haar dood over de gehele kerk verbreid. Haar naam is opgenomen in de Romeinse canon (eucharistisch gebed 1).

 

Openingstekst

(De heilige N. heeft de stem van haar Bruidegom vernomen:)
Kom, bruid van Christus, ontvang voor altijd de kroon
die de Heer voor u heeft weggelegd.

Eerste lezing

I Kon. 8, 1-7. 9-13
Zij brachten de ark van het verbond in het heilige der heiligen,
en de wolk vulde de tempel van de Heer.

Uit het eerste Boek der Koningen

In die dagen riep Salomo de oudsten van Israël,
alle stamhoofden en leiders van de families der Israëlieten,
naar Jeruzalem
om de ark van het verbond met de Heer af te halen
uit de Davidstad, ook Sion geheten.
Zo kwamen alle mannen van Israël samen bij koning Salomo
op het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand.
De oudsten van Israël traden naar voren,
de priesters tilden de ark op
en brachten haar met de tent van samenkomst
en de bijbehorende gewijde voorwerpen over.
Dit deden de priesters, samen met de levieten.
Koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël,
die zich rond hem verzameld had,
gingen voor de ark uit en ze offerden zoveel schapen en runderen
dat ze niet te tellen of te schatten waren.
De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer
op haar plaats in de achterzaal van de tempel,
het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs.
De kerubs spreidden hun beide vleugels uit
over de plaats van de ark
en overschaduwden de ark en de draagstokken.
Er lag in de ark niets anders dan de twee stenen platen
die Mozes erin had gelegd op de Horeb,
de platen van het verbond dat de Heer had gesloten
met de Israëlieten toen ze uit Egypte trokken.
Toen de priesters het heiligdom verlieten
vulde een wolk de tempel van de Heer,
zodat ze niet ter plaatse konden blijven
voor het verrichten van hun dienstwerk,
want de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel van de Heer.
Toen sprak Salomo:
„Heer, Gij hebt besloten in het duister te wonen,
ik heb U dan een verheven tempel gebouwd,
een woonplaats voor eeuwig”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 132 (131), 6-7, 8-10

R: Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats.

Wij hoorden ervan in Efrat
en vonden de ark in Jearims velden.

Laten wij binnengaan waar Hij verblijft,
vallen wij neer voor Gods voetbank.

Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats,
Gij en de ark van uw majesteit,

uw priesters gekleed in gerechtigheid,
uw heiligen dansend van vreugde.

Omwille van David, uw dienaar,
verstoot uw gezalfde niet.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 6, 53-56
Allen die Jezus aanraakten werden gezond.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
staken Jezus en zijn leerlingen het meer over,
bereikten de kust bij Gennesaret en liepen de haven binnen.
Zodra zij uit de boot gestapt waren
herkenden de mensen Hem.
Zij liepen heel de streek af
en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen
waar men hoorde dat Hij was.
Waar Hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht,
legde men de zieken op de pleinen en smeekte Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Lc. 10, 42

Deze wijze maagd heeft het beste deel gekozen,
en het zal haar niet worden ontnomen.

Een reactie achterlaten